ค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Download เอกสารค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

 

การชำระค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0582791244
ชื่อธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขางามวงศ์วาน
โทรสาร 02-580-0064

กรณีที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ