dr-nit
รศ.ดร.นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา
ประธาน
human-research
อาจารย์ วรุณพันธ์ คงสม
หัวหน้าสำนักงานฯ
human-research
ศราวุธ โกมุทพันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ตำแหน่งหน้าที่ของบุคลคากรประจำสำนักงานฯ

1. รศ.ดร.นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา ประธาน
2. อาจารย์วรุณพันธ์ คงสม หัวหน้าสำนักงานฯ
3. นายศราวุธ โกมุทพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. จัดระบบ วิธีการเก็บ วิธีการสืบค้นโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. เตรียม เก็บรักษา แจกจ่ายเอกสารโครงร่างการวิจัย
 3. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ
 4. เตรียมและเก็บรักษาวาระการประชุมและรายงานการประชุม
 5. เก็บรักษาระบบเอกสารและเอกสารสำคัญของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
 6. ติดต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และผู้เสนอโครงร่างการวิจัย
 7. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
 8. จัดให้มีการเตรียม พิจารณา ทบทวน และแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐานและหลักเกณฑ์
 9. ให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่กิจกรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
 10. ให้ข้อมูลใหม่ ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยด้านสุขภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
 11. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ