คุณสมบัติผู้วิจัย

กรณีที่เป็นนักศึกษา กรณีที่เป็นบุคคลทั่วไป
  1. ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  2. งานวิจัยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  1. ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์