เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ  เป็นสถาบันที่มีคณะกรรมการในหลายศาสตร์เพื่อการกำกับดูแลด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้มาตรฐานสากลเพื่อให้มีศักยภาพในการเป็นเครือข่ายกับสถาบันอื่นในระดับประเทศ