คณะกรรมการจริยธรรม

รองอธิการบดีสายงานวิจัยและพัฒนา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.พยงค์ วณิเกียรติ

ประธาน และรองประธานด้านวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล

รองประธานด้านระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิต ศรจิตติ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง

กรรมการ

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.นพ.ภาวิต หน่อไชย

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปณิธี สุวรรณอมรเลิศ

กรรมการ

อาจารย์ภัทรา พลับเจริญสุข

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพล ธาระรูป

กรรมการ

เภสัชกรหญิงนันทนา กล่ำสมบัติ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา ตันติชูเวช

กรรมการ

อาจารย์วรุณพันธ์ คงสม

กรรมการและเลขานุการ

นายศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายศราวุธ โกมุทพันธ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการจริยธรรม

คณะกรรมการจริยธรรมสมทบ