นักวิจัย : ดร.ณพล ม่วงงาม และ ผศ.ณธกร อุไรรัตน์
สังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ผศ.ธารีทิพย์ เหล่าวิโรจนกุล และ รศ. ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ดร.ภูริ ชุณห์ขจร
สังกัด : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์ และ รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์
สังกัด : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : อภิรัช ประชาสุภาพ, ชยานนท์ เชาวน์วุฒิกุล, ปรียากมล มีอยู่เต็ม และ มณีกัญญา นากามัทสึ
สังกัด : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ดร.นิสรา ใจซื่อ
สังกัด : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์