นักวิจัย : ผศ.ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ และ ผศ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์
สังกัด : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นักวิจัย : อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ และอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ผศ.ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล และ ผศ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์
สังกัด : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ