นักวิจัย : ดร.พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ และ ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
สังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ผศ.ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล และคณะ
สังกัด : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล และ ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ดร.กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว และคณะ
สังกัด : คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์