การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนเพื่อการออกแบบเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR) สําหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทคัดย่อ

The objectives of this experimental research were: 1) to study the learning achievement of Chinese Language for Creative Design Course (FA 229) using virtual world technology combined with the real world (AR) and 2) to study the students’ satisfaction toward this special designed course. The samples were 40 first-year students of the Faculty of Fine and Applied Arts, Dhurakij Pundit University studying the Chinese Language for Creative Design Course (FA 229) which were selected by a cluster random sampling. The research instruments were: 1) the course syllabus and lesson plan of Chinese Language for Creative Design Course (FA 229), and they were evaluated by five experts with IOC value of 0.88-1.00; 2) the learning achievement test with a level of difficulty (p) at 0.35-0.83, discrimination (r) at 0.40-1.00, and reliability at 0.87 and 3) the questionnaire to explore the student’s satisfaction with an alpha coefficient at 0.89. The data were analyzed using descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation, and statistical hypothesis testing using a t-test for one sample. The results found that: 1) the mean score of the students’ learning achievement of the FA 229 course was at 30.15 and the standard deviation was at 4.03. When compare to the criterion score at 80 %, the overall score was higher than the criterion score which was counted as 32 scores. It was statistical significance at .05 level (sig.000, t= 78.128*); and 2) The overall score of student’s satisfaction towards the FA 229 course was at the highest level ( = 4.56, S.D. = 0.55). The three aspects of the students’ satisfactions arranging in the order from the highest mean to the lowest included the learning activities, teachers and learners.