การออกแบบและใช้งานระบบสื่อสารด้านโลจิสติกส์การผลิตด้วยกูเกิลเวิร์คสเปซ กรณีศึกษา บริษัท ไฮเทคพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

บทคัดย่อ

This research designed and developed a communication system for logistics production using Google Workspace, to be used for communication of logistics data in production departments. The system aimed to gather data on the status of products, both in terms of quantity and quality, by collecting data on the flow process of products using Swim Lane diagrams and recording data through Google Forms. The system is designed to allow workers to enter data through Google Forms for recording data in Google Sheets, and to use the system. Evaluation of its satisfaction levels came from two user groups: Agroup providing information consisting of 11 people, and a group using the information consisting of four people. The results showed that the group providing information had the highest level of satisfaction in overall satisfaction (Mean±S.D. = 4.40±0.54), ease of use (Mean±S.D. = 4.55±0.57), and system performance (Mean±S.D. = 4.21±0.50). The group using the information had the highest level of satisfaction in overall satisfaction (Mean±S.D. = 4.38±0.39), ease of use (Mean±S.D. = 4.58±0.55), system performance (Mean±S.D. = 4.13±0.19), and the level of benefits obtained from the system (Mean±S.D. = 4.75±0.50). Therefore, an online logistics communication system can support the logistics process of the production department of the company.