ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีพุทธในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

บทคัดย่อ

Introduction:This quasi-experimental research aimed to investigateeffectsof health behaviorchange causedby Buddhist medicine in individuals at riskofdiabetes in Phaisali District, Nakhon Sawan Province. The research was a one-group pretest-posttest design. Thesample group included30 participants who were atrisk ofdiabetes at Ban Nong Phai Health Promoting Hospital,Phaisali District, Nakhon Sawan Province. Theresearch instrument was a questionnaire on practiceofBuddhist medicinewith aconfidence value of 0.83. Data were analyzed using statisticalsoftwareto find outfrequency, percentage, average, standard deviation, andpaired t-test.

Findings:The findings showedthat with the samples’ practice ofBuddhist medicine after the experiments (an average of 19.70) displayed a significantly higher mean score when compared to the mean score obtained before experiments(an average of 13.70).the averageblood glucose level of the subjects after the experiments(an average of 108.0) was significantly less than the average blood glucose level before the experiments (an average of 114.3)with astatistical p-value < 0.05.

Conclusion:The results of this study could be applied tothe planning of health behaviorchange of people at risk of diabetes to keep their blood sugar levels ata normal level.