รายวิชา

 
วิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต    
AA500 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์* - (3-0-12)    
  Fundamentals of Medical Sciences      
  *การปรับหรือไม่ปรับพื้นฐานขึ้นอยู่กับผลการสอบคัดเลือก      
  *ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U  
 
วิชาบังคับ
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AA501 เซลล์วิทยาของความชรา  3 (3-0-12)
  Cell Biology of Aging
AA502 การดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์ 3 (3-0-12)
  Life Style for Optimal Health 
AA503 ชีวเคมีด้านโภชนวิทยา 3 (3-0-12)
  Nutritional Biochemistry
วิชาบังคับสำหรับกลุ่มวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 
AA505 สรีรวิทยาของฮอร์โมนและการให้ฮอร์โมนเสริม 3 (3-0-12)
  Hormone Physiology and Replacement 
AA506 โรคที่มีความสำคัญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  3 (3-0-12)
  Common diseases related to anti-aging and regenerative medicine
AA507 เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 3 (3-0-12)
  Anti-aging and Regenerative Medicine
AA511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์                                                        3 (3-0-12)
  Medical Research Methodology
วิชาบังคับสำหรับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
AA508 สรีรวิทยาของฮอร์โมน 3 (3-0-12)
  Hormone Physiology 
AA509 โรคสำคัญที่พบบ่อย 3 (3-0-12)
  Common Medical Diseases 
AA510 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 3 (3-0-12)
  Anti-aging and Regenerative Science  
AA512 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 3 (3-0-12)
  Research Methodology for Anti-Aging and Regenerative Medicine
 
วิชาเลือก
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AA601 เวชศาสตร์ความงาม 3 (3-0-12)
  Aesthetic Medicine 
AA602 การแพทย์ทางเลือก 3 (3-0-12)
  Alternative Medicine
AA603 สัมมนาทางวิชาการ 1 3 (3-0-12)
  Academic Seminar 1
AA604 สัมมนาทางวิชาการ 2 3 (3-0-12)
  Academic Seminar 2
AA605 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1  3 (0-9-0)
  Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 1
AA606 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2  3 (0-9-0)
  Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 2
AA607 การจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม 3 (3-0-12)
  Business Management and Law for Health Professionals
AA608  กีฬาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย                                       3 (3-0-12)
  Sport and Exercise Science
AA609  วิทยาศาสตร์และวิทยาการทางเพศ                                               3 (3-0-12)
  Sexual Science and Technology 
AA610 การประยุกต์สารเสริมอาหารทางการแพทย์                                   3 (3-0-12)
  Clinical Application in Dietary Supplements
วิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AA701 สารนิพนธ์ 6
  Independent Study
AA710 วิทยานิพนธ์ 12
  Thesis  

คำอธิบายรายวิชา คลิกที่นี่