วิชาเลือก หลักสูตร Anti-Aging
และหลักสูตร Aesthetic DPU


เหมาะสำหรับ

  • กลุ่มแพทย์
  • กลุ่มคนทั่วไปที่ต้องการอัพเดทความรู้ด้าน Anti-Aging และ Aesthetic

รูปแบบการเรียน

ในการเรียนแต่ละวิชาใช้เวลาในการเรียนวิชาละประมาณ 4-6 สัปดาห์ เรียนเสร็จ สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร หรือจะไม่สอบก็ได้ วิชาที่น่าสนใจในส่วนของหลักสูตรมีมากมาย เช่น Weight Management, Dietary Supplement, Sport Medicine, ศาสตร์แพทย์ทางเลือก, ศาสตร์ของเวชศาสาตร์ความงาม, รวมถึง Wellness Management เหมาะกับคนที่จะไปเป็นผู้บริหาร หรือผู้ดูแลสถาบัน Wellness เป็นต้น

ติดต่อคุณเบส 090-974-7691 และ คุณพู 092-253-7470