หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม

Master of Science Program in Aesthetic Medicine


รายละเอียดหลักสูตร


ปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม
ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Aesthetic Medicine
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ความงาม)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อย่อ : วท.ม. (เวชศาสตร์ความงาม)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Aesthetic Medicine)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : M.Sc. (Aesthetic Medicine)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
ชั้นปีที่ 1 เหมาจ่ายภาคเรียนละ 100,000 บาท 2 ภาคเรียน = 200,000 บาท
ชั้นปีที่ 2 เหมาจ่ายภาคเรียนละ 150,000 บาท 2 ภาคเรียน = 300,000 บาท
รวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร = 500,000 บาท

*รับเข้าศึกษาเฉพาะผู้มีปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตเท่านั้น
จำนวนรับนักศึกษาปริญญาโท 50 คน/กลุ่ม/ปี

แผนการศึกษา

ปริญญาโท

FELLOWSHIP
เรียน 8 วิชา

DIPLOMA

ปริญญาโท เรียน 2 ปี
กลุ่ม เวชศาสตร์ความงาม 500,000 บาท (ตลอดหลักสูตร 2 ปี)
ชั้นปีที่ 1 เหมาจ่ายภาคเรียนละ 100,000 บาท 2 ภาคเรียน = 200,000 บาท
ชั้นปีที่ 2 เหมาจ่ายภาคเรียนละ 150,000 บาท 2 ภาคเรียน = 300,000 บาท
รวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร = 500,000 บาท
เรียนวันอังคาร เวลา 9.00-16.00 น.