หลักสูตรสัมมนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำ
ผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP


หลักสูตร DSP เป็นหลักสูตรที่ร่วมระหว่างสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทยกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความจำเป็นของสารเสริมอาหาร และการประเมินภาวะโภชนาการ รวมถึงโปรตีน คาร์โบไฮเดต ไขมันและวิตามินต่างๆ สารอาหารตามวัย สารอาหารตามโรคของคนไข้ สารอาหารที่เหมาะสำหรับการออกกำลัง สารแอนติออกซิเดนท์ วิธีลดน้ำหนัก สารอาหารลดน้ำหนัก อาหารเสริมต่างๆ เพื่อลดการอีกเสบ อันตรายจากการอาหารเสริม รวมถึงกฎหมาย การโฆษณา ความปลอดภัย และวิถีชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

เหมาะสำหรับ

  1. บุคคลทั่วไปที่ต้องทำธุกิจเกี่ยวกับสารเสริมอาหาร
  2. แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป (CME 17 หน่วยคะแนน สำหรับแพทย์ที่เรียนครบ 2 วัน)

รูปแบบการเรียน

เรียนเนื้อหา 35 ชั่วโมง เรียน 2 โมดูล และ สอบ 1 โมดูล ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร 3 ครั้ง (เสาร์-อาทิตย์) ผู้ที่จะรับใบประกาศนียบัตร ต้องลงทะเบียนให้ครบ 3 โมดูล และสอบครบ 300 คะแนน ตามตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องผ่านเกณฑ์ 60% (180 คะแนน)

*หมายเหตุ ผู้ไม่ลงทะเบียนโมดูล 3 จะไม่มีสิทธิ์สอบอัตโนมัติ การสอบจะกำหนดขึ้นรุ่นละ 2 รอบ สามารถเก็บคะแนนสอบในแต่ละรอบได้ (หากมาสอบข้ามรุ่นอาจมีค่าธรรมเนียมสอบเพิ่ม)

ติดต่อคุณแนน 095-739-5073 และ Facebook : https://www.facebook.com/DPUantiaging