หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Anti-Aging and Regenerative Medicine

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
 • ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
 • ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Anti-Aging and Regenerative Medicine)
 • ชื่อย่อ : M.Sc. (Anti-Aging and Regenerative Medicine)

วิชาเอก

 • กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับผู้มีที่มีปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  (แพทย์) ประมาณ 380,000 บาท
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประมาณ 260,000 บาท
 • วิชาปรับพื้นฐาน (สำหรับเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์ในบางท่าน) 4,500.- บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนรับนักศึกษา 100 คน ต่อปี