คณาจารย์

ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอำนวย

ประธานกรรมการวิชาการ และกรรมการบริหารโครงการ

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. Molecular Cell Biology, University of Florida
วว. (อายุรศาสตร์โรคไต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ

ผู้อำนวยการโครงการ

คุณวุฒิการศึกษา
ABAARM Anti-Aging Medicine American Academy of 
Anti-Aging Medicine, USA
อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

คุณวุฒิการศึกษา
วว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) แพทยสภา
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์

คุณวุฒิการศึกษา
ABAARM Anti-Aging Medicine American Academy of 
Anti-Aging Medicine, USA
วว. (โรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร) กระทรวงสาธารณสุข
ปร.ด. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วทบ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ปองศิริ คุณงาม

คุณวุฒิการศึกษา
วว. (ตจวิทยา) แพทยสภา
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นพ.ภาวิต หน่อไชย

คุณวุฒิการศึกษา
PhD in Clinical Epidemiology 
(Clinical Research Methodology and Statistics) 
ระบาดวิทยาคลินิก 

อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกัน 
สาธารณสุข 

American Board of Antiaging and 
Regenerative Medicine (ABAARM)

Master Degree of Science in Antiaging and 
Regenerative Medicine

ดร.พีระยุทธ  มั่งคั่ง

                              

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด.(วิทยาการบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Executive Director of the Graduate Program 
Anti-aging and regenerative science and 
aesthetic medicine of College of 
Integrative Medicine Dhurakij Pundit University

แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา 
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วุฒิบัตร
The International Post-University Educational 
Programs in Anti-Aging Medicine (ICEAAM), 
2548

การศึกษาหลังปริญญา
Laser Fellow (Scholarship) at Showa University 
Hospital, Tokyo, Japan,2532

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในวงการสุขภาพและความงามมาร่วมบรรยายพิเศษ

ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ
รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์
รศ.ดร.เนติ วระนุช
รศ.ดร.ภก.ศุภโชค มั่งมูล
รศ.ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์
รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
รศ.พินิจ ทิพย์นที
ผศ.ชนะใจ เดชวิทยาพร
ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ พิมลศรี
ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
ผศ.นพ.กำธร ตันติวิทยาทันต์
ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล
ร.อ.หญิง ดร.กอบกุล สุดสวนศรี
ดร.กมล ไชยสิทธ์
ดร.ชยานนท์ เชาวน์วุฒิกุล
ดร.ทศพร ยิ้มลมัย
ดร.นงนภัส เจริญพานิช
ดร.นพ.ธรรณวัฐ วัฒนาเศรษฐ์
ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย
ดร.ไบรอัน สภวุฒิ คุณาคม
ดร.ปณิธี สุวรรณอมรเลิศ
ดร.สุวิมล เจตะวัฒนะ
พ.ท.นพ.ธรณัส กระต่ายทอง
นพ.สกล สกลผดุงเขตต์ 
นพ.กรกฎ พานิช
นพ.กัณฑ์อเนก แก้วทวีทรัพย์
นพ.กำธร ศิริพันธ์
นพ.กิตติคุณ ต่อเทียนชัย
นพ.กุลธนิต วนรัตน์
นพ.คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม
นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต
นพ.เชวงศักดิ์ ดิสถาพร
นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล
นพ.เทวัญ ธานีรัตน์
นพ.นรินทร สุรสินธน
นพ.บัญชา แดงเนียม
นพ.ภานุวัฒน์ วงศ์กุหลาบ
นพ.วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์
นพ.ศิต เธียรฐิติ
นพ.สมบูรณ์ รุ่งพรชัย 
นพ.สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์ 
นพ.เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์
นพ.อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย
นพ.อมร จงสถาพงพันธ์
นพ.อำนาจ และ อ.อำไพ ชัยชลทรัพย์
พญ.ชนิศา พานิช
พญ.ธนพร ศรีสุทจรรยา 
พญ.นลินี สุทธิพิศาล
พญ.มนชนก สุวิชาญวรสิน
พญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์
พญ.ศรินรัตน์ วงศ์สิริลักษณ์ 
พญ.อนงนุช ชวลิตธำรง
พญ.อรอุมา ชุติเนตร
ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช
อ.กณิกนันท์ ชัยวงศ์
อ.กมลชัย รัตนเดชากุล
อ.ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร
อ.ธนวัฒน์ เรวัตบวรวงค์
อ.ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์
อ.นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร
อ.นพ.ศิต เธียรฐิติ
อ.นฤมล ฉัตรสง่า
อ.ลลิตา สันติวราลักษณ 
อ.วาสนา อินทะแสง
อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ
อ.วีรพล สวรรค์พิทักษ์
อ.วีระเดช ผเด็จผล
อ.สุนัย วชิรวราการ 
อ.อภิรัช ประชาสุภาพ
อ.อิศวัชร์ ปิ่นทอง