คณาจารย์

ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอำนวย

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคไตและเวชศาสตร์ชะลอวัย
 

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. Molecular Cell Biology, University of Florida
วว. (อายุรศาสตร์โรคไต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และประธานผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม
 

คุณวุฒิการศึกษา
ABAARM Anti-Aging Medicine American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน

 
ประธานบริหารกิตติมศักดิ์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม
 

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วุฒิบัตร The International Post-University Educational Programs in Anti-Aging Medicine (ICEAAM), 2548

การศึกษาหลังปริญญา
Laser Fellow (Scholarship) at Showa University Hospital, Tokyo, Japan,2532

 

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

ที่ปรึกษากิตกิมศักดิ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม
 

คุณวุฒิการศึกษา
วว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) แพทยสภา
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการชะลอวัย
 

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (โภชนศาสตร์) สาขาโภชนาการเชิงทดลองและชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
วทบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

 

พญ.ปองศิริ คุณงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรเวชศาสตร์ความงาม
 

คุณวุฒิการศึกษา
วว. (ตจวิทยา) แพทยสภา
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ดร.นพ.ภาวิต หน่อไชย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 

คุณวุฒิการศึกษา
อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน สาขาสาธารณสุข) แพทยสภา
ปร.ด. (Ph.D.) (ระบาดวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วท.ม. (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

American Board of Antiaging and Regenerative Medicine (ABAARM)

พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดร.พีระยุทธ มั่งคั่ง

รองประธานผู้อำนวยการบริหาร หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม
 

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด.(วิทยาการบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในวงการสุขภาพและความงามมาร่วมบรรยายพิเศษ

ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ
รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์
รศ.ดร.เนติ วระนุช
รศ.ดร.ภก.ศุภโชค มั่งมูล
รศ.ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์
รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
รศ.พินิจ ทิพย์นที
ผศ.ชนะใจ เดชวิทยาพร
ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ พิมลศรี
ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
ผศ.นพ.กำธร ตันติวิทยาทันต์
ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล
ร.อ.หญิง ดร.กอบกุล สุดสวนศรี
ดร.กมล ไชยสิทธ์
ดร.ชยานนท์ เชาวน์วุฒิกุล
ดร.ทศพร ยิ้มลมัย
ดร.นงนภัส เจริญพานิช
ดร.นพ.ธรรณวัฐ วัฒนาเศรษฐ์
ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย
ดร.ไบรอัน สภวุฒิ คุณาคม
ดร.ปณิธี สุวรรณอมรเลิศ
ดร.สุวิมล เจตะวัฒนะ
พ.ท.นพ.ธรณัส กระต่ายทอง
นพ.สกล สกลผดุงเขตต์ 
นพ.กรกฎ พานิช
นพ.กัณฑ์อเนก แก้วทวีทรัพย์
นพ.กำธร ศิริพันธ์
นพ.กิตติคุณ ต่อเทียนชัย
นพ.กุลธนิต วนรัตน์
นพ.คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม
นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต
นพ.เชวงศักดิ์ ดิสถาพร
นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล
นพ.เทวัญ ธานีรัตน์
นพ.นรินทร สุรสินธน
นพ.บัญชา แดงเนียม
นพ.ภานุวัฒน์ วงศ์กุหลาบ
นพ.วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์
นพ.ศิต เธียรฐิติ
นพ.สมบูรณ์ รุ่งพรชัย 
นพ.สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์ 
นพ.เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์
นพ.อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย
นพ.อมร จงสถาพงพันธ์
นพ.อำนาจ และ อ.อำไพ ชัยชลทรัพย์
พญ.ชนิศา พานิช
พญ.ธนพร ศรีสุทจรรยา 
พญ.นลินี สุทธิพิศาล
พญ.มนชนก สุวิชาญวรสิน
พญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์
พญ.ศรินรัตน์ วงศ์สิริลักษณ์ 
พญ.อนงนุช ชวลิตธำรง
พญ.อรอุมา ชุติเนตร
ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช
อ.กณิกนันท์ ชัยวงศ์
อ.กมลชัย รัตนเดชากุล
อ.ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร
อ.ธนวัฒน์ เรวัตบวรวงค์
อ.ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์
อ.นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร
อ.นพ.ศิต เธียรฐิติ
อ.นฤมล ฉัตรสง่า
อ.ลลิตา สันติวราลักษณ 
อ.วาสนา อินทะแสง
อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ
อ.วีรพล สวรรค์พิทักษ์
อ.วีระเดช ผเด็จผล
อ.สุนัย วชิรวราการ 
อ.อภิรัช ประชาสุภาพ
อ.อิศวัชร์ ปิ่นทอง