คณาจารย์

ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอำนวย

ประธานกรรมการวิชาการ และกรรมการบริหารโครงการ

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. Molecular Cell Biology, University of Florida
วว. (อายุรศาสตร์โรคไต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ

ผู้อำนวยการโครงการ

คุณวุฒิการศึกษา
ABAARM Anti-Aging Medicine American Academy of 
Anti-Aging Medicine, USA
อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

คุณวุฒิการศึกษา
วว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) แพทยสภา
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ไกรสร อัมมวรรธน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา
วว.(พยาธิกายวิภาค) แพทยสภา
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  เทียนสิวากุล

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. Microbiology Immunology, 
University of Illinois, USA
M.S. Microbiology Med.Tech, 
Indianna State University, USA
น.บ. นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. เทคนิคการแพทย์, มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ปองศิริ คุณงาม

คุณวุฒิการศึกษา
วว. (ตจวิทยา) แพทยสภา
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

พันโทนายแพทย์ธรณัส  กระต่ายทอง

คุณวุฒิการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.2545 – 2547 แพทยศาสตร์ สาขาอายุรแพทย์ศาสตร์,

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ศ.2550 – 2552 อายุรแพทย์ศาสตร์ สาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ,

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ศ.2556 – 2559 Training in Anti-Aging and Regenerative Medicine,

at American Academy of Anti-Aging Medicin :

American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)

อาจารย์พีระยุทธ  มั่งคั่ง

กรรมการบริหารโครงการ

 

 

 

 

วิทยากรบรรยายพิเศษ

 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรพงษ์    มนัสเกียรติ
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพจน์    วงศ์ใหญ่
 3. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง พิมพร    ลีลาพรพิสิฐ
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รังสิมา    วณิชภักดี
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา    จิตร์น้อมรัตน์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ    คชภักดี
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์    สัตยารักษ์วิทย์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชค    มั่งมูล
 9. รองศาสตราจารย์ พินิจ    ทิพย์มณี
 10. ร้อยเอกหญิง ดร. กอบกุล    สุดสวนศรี
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนะใจ    เดชวิทยาพร
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช    บำรุงพืชน์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิฏิรัตน์    พิมลศรี
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อมรพันธุ์    เสรีมาศพันธุ์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิศาล    คันธารัตนกุล
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี    สิงหนิยม
 17. แพทย์หญิง เบญจมาศ    อินทรโภคา
 18. แพทย์หญิง เอระวดี    มิตรภักดี
 19. แพทย์หญิง ทัศนีย์    กิตอำนวยพงศ์
 20. แพทย์หญิง ปรียานาถ  กำจรฤทธิ์
 21. แพทย์หญิง พักตร์พิไล    ทวีสิน
 22. แพทย์หญิง มนชนก    สุวิชาญวรสิน
 23. แพทย์หญิง อรพรรณ   เมธาดิลกกุล
 24. ดร.ดนุพล   นันทจิต
 25. ดร.ปัทมา    สิงห์หิรัญนุสรณ์
 26. ดร.สาวิตรี   เทียนชัย
 27. ดร.อัญญาภรณ์    สวัสดิชัย
 28. พันโท นายแพทย์ เจษฎา    ยิ่งวัฒนพงษ์
 29. นายแพทย์ เชวงศักดิ์    ดิสถาพร
 30. นายแพทย์ เทวัญ    ธานีรัตน์
 31. นายแพทย์ กรกฏ    พานิช
 32. นายแพทย์ กัณฑ์อเนก    แก้วทวีทรัพย์
 33. นายแพทย์ กำธร    ศิริพันธุ์
 34. นายแพทย์ กุลธนิต    วนรัตน์
 35. นายแพทย์ จินดา    โรจนเมธิน
 36. นายแพทย์ ฉัตรชัย    ศรีบัณฑิต
 37. นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์    ฮาวรังษี
 38. นายแพทย์ ทิฆัมพร    ตันประเสริฐ
 39. นายแพทย์ บรรจบ    ชุณหสวัสดิกุล
 40. นายแพทย์ บัญชา    แดงเนียม
 41. นายแพทย์ ภาณุวัฒน์    วงษ์กุหลาบ
 42. นายแพทย์ วิฑูรย์    ตรีสุนทรรัตน์
 43. นายแพทย์ วิธาน    ฐานะวุฑฒ์
 44. นายแพทย์ อภิรักษ์    ปาลวัฒน์วิไชย
 45. นายแพทย์ อมร    จงสถาพงษ์พันธ์
 46. นายแพทย์ อำนาจ    ชัยชลทรัพย์
 47. อาจารย์ ตีรศักดิ์    เติมทรัพย์สาร
 48. อาจารย์ วีรพล    สวรรค์พิทักษ์
 49. อาจารย์ อำไพ    ชัยชลทรัพย์
 50. อาจารย์ พีระยุทธ    มั่งคั่ง