ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
สำนักงานเลขานุการหลักสูตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2954 7300 ต่อ 853
อีเมล [email protected]  
 
ที่อยู่ติดต่อหรือส่งเอกสาร
สำนักงานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3)
110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เปิดทำการทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.