แผนการศึกษา

กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
(สำหรับผู้สำเร็จแพทย์ศาสตรบัณฑิต)

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AA501
เซลล์วิทยาของความชรา
3
AA511
ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์
3
AA502
การดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์
3
AA506
โรคที่มีความสำคัญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
3
AA503
ชีวเคมีด้านโภชนวิทยา
AA507
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
3
AA505
สรีรวิทยาของฮอร์โมนและการให้ฮอร์โมนเสริม
3
AAXXX
วิชาเลือก
3
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AAXXX
วิชาเลือก
3
AA710 วิทยานิพนธ์
6
AA710
วิทยานิพนธ์
6
AAXXX
วิชาเลือก
3

 

กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
(สำหรับผู้ไม่ได้สำเร็จแพทย์ศาสตรบัณฑิต)

ปีที่ 1 (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
 
ชื่อวิชา
 
หน่วยกิต
 
หมายเหตุ
 
AA500
 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์
3*
 
* ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
 
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AA501
เซลล์วิทยาของความชรา
3
AA512
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
3
AA502
การดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์
3
AA509M
โรคสำคัญที่พบบ่อย
3
AA503
ชีวเคมีด้านโภชนวิทยา
3
AA510
วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
3
AA508
สรีรวิทยาของฮอร์โมน
3
AAXXX
วิชาเลือก
3
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AA701
สารนิพนธ์
3
AA701
สารนิพนธ์
3
AAXXX
วิชาเลือก
3
 
AAXXX
วิชาเลือก
3
AAXXX
วิชาเลือก
3
AAXXX
วิชาเลือก
3