โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เปิดสอน 2 แผนการเรียน

โดยทั้ง 2 แผนการเรียนมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 42 หน่วยกิต

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตรแบ่งตามแผนการเรียน ดังนี้

แผน ก (วิทยานิพนธ์)    
              หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
              หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต
              วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
              รวม 42 หน่วยกิต
     
แผน ข (สารนิพนธ์)    
              วิชาปรับพื้น (เฉพาะผู้ไม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) - หน่วยกิต
              หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
              หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
              สารนิพนธ์  6 หน่วยกิต
              รวม 42 หน่วยกิต

 

นักศึกษาทุกท่านจะสมัครเป็น แผน ข เริ่มต้น แต่สามารถเลือกได้อีกครั้ง เมื่อขึ้นปีการศึกษาที่ 2