งานวิจัยปีการศึกษา 2558

 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน
 2. การศึกษาผลของการนวดแผนไทยต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของกลุ่มคนวัยทำงาน
 3. การศึกษาผลของครีมเบต้ากลูแคนในการลดริ้วรอยรอบดวงตา
 4. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ชายในการเข้ารับบริการฉีดสารโบทูลินัม ท็อกซิน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 5. ศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 6. ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมบนใบหน้า ของผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
 7. การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 8. การขับออกทางปัสสาวะของสารปรอทและตะกั่วหลังจากได้รับสาร meso-2,3- dimercaptosuccinic adid (DMSA) : กรณีศึกษากลุ่มพนักงานโรงพิมพ์
 9. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ “พุทธิปัญญา” ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 10. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 11. การศึกษาประสิทธิผลของแอลคาร์นิทีนกับกรดไลโปอิกต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม กรณีศึกษาพนักงานบริษัทจังหวัดสระบุรี
 12. การศึกษาผลของเมลาโทนินอมใต้ลิ้นต่อการรักษาสิวในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา การนอนและคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
 13. การศึกษาประสิทธิผลของการรับประทานซินไบโอติกที่มีต่อการรักษาโรคผิวหนังอักเสบบริเวณต่อมไขมัน
 14. การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นของตนเองเข้าชั้นผิวหนังเพื่อรักษารอยแตกลายสีขาว
 15. การศึกษาระดับความสุขของพนักงานแบลคมอร์สประเทศไทย
 16. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับอาการที่สัมพันธ์กับภาวะต่อมหมวกไตล้าในผู้ที่มารับบริการใน สานักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
 17. คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 18. ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 19. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 20. การศึกษาความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์