หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

(Anti-Aging and Regenerative Medicine : AA)


หลักสูตรยอดฮิตที่มีชื่อเสียงมามากกว่า 10 ปี เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเเพทย์ และกลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มแพทย์จะจัดอยู่ในกลุ่มเวชศาสตร์ (MED.) และกลุ่มบุคคลทั่วไปจัดอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ (SCI.) บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาก่อน สามารถเรียนปรับพื้นฐานได้ โดยกลุ่มเเพทย์จะสามารถนำความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์เเพทย์ของตนเองในการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำทั้งในงานประจำและในคลินิกของตัวเองได้ด้วย ในส่วนของกลุ่มวิทยาศาสตร์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูเเลสุขภาพของตนเอง คนในครอบครัวและผู้อื่นได้ และยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณต์ต่าง ๆ ในด้านสุขภาพและความงามได้อีกด้วย