คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย     

1. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ NRIIS โดยการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (Two factor authentication)  Download

2. การแก้ไขโครงการวิจัย  Download

3. การขยายระยะเวลาโครงการวิจัย Download

4. การเปิดเผยข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ Download

5. การเสนอขอรับรางวัล Download

6. การเสนองบประมาณด้าน ววน. Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2567  Download

7. การยอมรับเป็นคณะดำเนินโครงการวิจัย Download

8. การรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ Download

9. การเปิดเผยไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download

10. วิธีการดูผลประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย Download

11. การรายงานผลลัพธ์ของงานวิจัยและนวัตกรรม  Click link      https://nriis.go.th/www/Download/Manual/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20OQS%20%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf

 


แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ  Fundamental Fund  (FF) ประจำปีงบประมาณ 2568 สำหรับนักวิจัย

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์  (Full Proposal) Download. (ไฟล์ word.)

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Download. (ไฟล์ Pdf.)

4. ตัวอย่าง แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Download (ไฟล์ word.)

5. ตัวอย่าง แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Download (ไฟล์ Pdf.)

6. ข้อมูลการแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) เฉพาะปีที่เสนอ Download (ไฟล์ excel.)

 


คู่มือการรายงานผลผลิต การใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย

1. การรายงานผลผลิตเพื่อการประเมินคุณภาพผลผลิตแบบอ้างอิงหลักฐาน ปีงบประมาณ 2564 Download

2. การรายงานผลผลิตเพื่อการประเมินคุณภาพผลผลิตแบบอ้างอิงหลักฐาน ปีงบประมาณ 2565 Download

 


คู่มือการใช้งานระบบ NRISS สำหรับผู้ประสานงาน         

1. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ
    (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2566 
 Download

2. คู่มือการเสนอของบประมาณ ววน. ประเภท (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2567 Download 

3. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ 
    (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2568 Download

4. การจัดการข้อมูลนักวิจัย และการจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ Download

   


ขั้นตอนการขอทุนภายนอก

1. ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก Download. (ไฟล์ PowerPoint)

 


คลิป VDO

1. ขั้นตอนการปิดโครงการ ระบบ NRIIS  Download

2. รายงานข้อมูลผลผลิต (output) ในระบบ NRIIS  Download

3. รายงานข้อมูลผลลัพธ์(outcome)ในระบบ NRIIS Download

4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ววน. Download