คู่มือ การใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย     

1. การเข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน  Download

2. การแก้ไขโครงการวิจัย  Download

3. การขยายระยะเวลาโครงการวิจัย Download

4. การเสนองบประมาณด้าน ววน. Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2567  Download

5. การยอมรับเป็นคณะดำเนินโครงการวิจัย Download 

6. การรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ Download

7. การเปิดเผยข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download

8. วิธีการดูผลประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย Download

9. การรายงานข้อมูลผลลัพธ์ของงานวิจัยและนวัตกรรม  Click link  (ด้านล่าง)    

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RNbTx5qFNgrEoU0VENiQBFVl6rKUYOEm

 


แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ  Fundamental Fund  (FF) ประจำปีงบประมาณ 2568 สำหรับนักวิจัย

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์  (Full Proposal) Download. (ไฟล์ word.)

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Download. (ไฟล์ Pdf.) 

3. ตัวอย่าง แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Download (ไฟล์ word.) 

4. ตัวอย่าง แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Download (ไฟล์ Pdf.) 

5. ข้อมูลการแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) เฉพาะปีที่เสนอ Download (ไฟล์ excel.) 

 


คู่มือ การรายงานผลผลิต การใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย

1. การรายงานผลผลิตเพื่อการประเมินคุณภาพผลผลิตแบบอ้างอิงหลักฐาน ของกองทุน ววน. ปีงบประมาณ 2564 Download 

2. การรายงานผลผลิตเพื่อการประเมินคุณภาพผลผลิตแบบอ้างอิงหลักฐาน ของกองทุน ววน. ปีงบประมาณ 2565 Download 

 


การเสนอขอรับรางวัล  สำหรับนักวิจัย

การเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ (สำหรับผู้เสนอขอรับรางวัล)  Download

 


ขั้นตอนการขอทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก สำหรับนักวิจัย (ทุนประเภท Fundamental Fund) 

 1. ขั้นตอนการขอทุนวิจัยสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund (FF)  Download. 

 2. การทำสัญญาและการเบิกเงินงวดต่าง ๆ ตามแผน เพื่อขอทุนวิจัยสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund (FF) Download. 

 3. การรายงานผลการดำเนินงานทุนสนับสนุนงานมูลฐาน  Fundamental Fund (FF) Download. 

 


คลิป VDO สำหรับนักวิจัย

1. ขั้นตอนการปิดโครงการ ระบบ NRIIS  Download

2. รายงานข้อมูลผลผลิต (output) ในระบบ NRIIS  Download

3. รายงานข้อมูลผลลัพธ์ (outcome) ในระบบ NRIIS Download

4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ววน. Download

 


คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS  สำหรับผู้ประสานงาน         

1. การจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ
    Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 
 Download

2. การเสนอของบประมาณ ววน. ประเภท Fundamental Fund  ประจำปีงบประมาณ 2567 Download 

3. การเสนอของบประมาณ ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568  Download LINK ด้านล่าง

    https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-EYdDbhhQj4TCklgEwVUKlPwt4heS17Y

  4. การจัดการข้อมูลนักวิจัย และการจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS Download