ศูนย์บริการ RDI มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(Dhurakij Pundit University Research Development and Innovation หรือ DPURDI) เป็นแหล่งรวมของนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติในสาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การศึกษา ประชากรศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสถิติประยุกต์ เพื่อสร้างงานวิจัยที่เพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะของภาครัฐ การทำธุรกิจของภาคเอกชน และการปรับตัวของประชาชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ศูนย์บริการ RDI มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัย จัดการประชุมทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนักวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยในปัจจุบันนี้ เครือข่ายทางวิชาการที่ทำงานร่วมกับทางศูนย์บริการ RDI อย่างใกล้ชิด ได้แก่

พันธกิจของศูนย์บริการ RDI

  1. สร้างงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้กับสังคม ด้วยการเผยแพร่ผลงาน จัดการประชุมทางวิชาการ จัดการฝึกอบรม
  3. เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
  4. ให้บริการด้านการวิจัยแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 

สถาบันวิจัยที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการงานวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยงบประมาณที่เหมาะสมและประโยชน์ในการนำผลการวิจัยไปใช้

บริการของศูนย์บริการ RDI

บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและการบริหารงานวิจัย  คลินิกวิจัยของศูนย์บริการ RDI ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัยแก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป อาทิ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบงานวิจัยการใช้สถิติเพื่อการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 

การฝึกอบรมด้านการวิจัยและพัฒนานักวิจัย การที่จะให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบงานวิจัยรวมทั้งการสร้างการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิจัยเป็นอย่างดี ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เปิดให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยและการพัฒนานักวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับสังคม การเผยแพร่ผลงานวิจัยตลอดจนการชี้นำสังคมเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่งานวิจัยผ่านทางวารสารสุทธิปริทัศน์นิทรรศการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการและเว็บเพจ https://www.dpu.ac.th/dpurdi

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นประจำและอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้สาธารณชนได้ทราบถึงความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯและชาวไทยที่มีต่อเรื่องต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือปัญหาอยู่ในขณะนั้นหรือเป็นปัญหาที่สังคมต้องการคำตอบ ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความสุขความวิตกกังวล ฯลฯ

ประเภทงานวิจัยที่ให้บริการ

ผลงานบริการวิจัยในอดีต