dpurdi

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์
รองอธิการบดี สายงานวิจัยและพัฒนา

dpurdi

ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ/ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการงานวิจัย

dpurdi

ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์
ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักพัฒนาความเป็นเลิศด้านงานวิจัย

dpurdi

ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการวิจัย

dpurdi

ดร.ภูมิพัฒน์ พงศ์พฤฒิกุล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สายงานวิจัยและพัฒนา

dpurdi

นาง ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์
ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด