ฐานข้อมูลรายชื่อวารสาร

ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Dotoral Researcher)
 • ทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher)
 • และทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT Ph.D)
ชื่อฐานข้อมูล Journal Impact Factor
SCOPUS Scopus Journal Search
Scopus JIF 2008
ISI ISI Journal Search
TCI TCI Journal Search

หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติดังต่อไปนี้

 1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 2. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป

 Download แหล่งที่มา

ตรวจสอบรายชื่อวารสารทำได้ดังนี้

 1. https://web.archive.org/web/20161202192036/https://scholarlyoa.com/publishers/
  เพื่อตรวจสอบรายชื่อสำนักพิมพ์ที่ปรากฏอยู่ใน Beall’s list
 2. https://web.archive.org/web/20161202192038/https://scholarlyoa.com/individual-journals/
  เพื่อตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏอยู่ใน Beall’s list