มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีทุนอุดหนุนการวิจัยดังต่อไปนี้

  1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research): การวิจัยเพื่อหาทฤษฎีหรือสร้างกฎเกณฑ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป
  2. การวิจัยประยุกต์ (Applied Research): การวิจัยเพื่อนำผลไปใช้แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ต่อไป
  3. การวิจัยเชิงปฎิบัติ (Action Research): การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในขอบเขตของปัญหานั้น ๆ
  4. อื่นๆ (ระบุ)