จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 
แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต