ศิษย์เก่าการโรงแรม

คุณวันมงคล ยิ้มย่อง (อายุน้อยร้อยล้าน)

เจ้าของธุรกิจโรงเรียนแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (International Education Agency)
ศิษย์เก่าการโรงแรม

คุณสุรางค์รัตน์ เพิ่มพูนศรีศิลป์

เจ้าของธุรกิจที่พักแรม hostels 2 แห่งในเขตดอนเมือง SLOTH Hostel Donmueang และ SPACE Station Hostel
ศิษย์เก่าการโรงแรม

คุณจง แซ่สง

เจ้าของธุรกิจจัดนำเที่ยวใน จ.พระนครศรีอยุธยา (J & D Ayuthaya Travel)
ศิษย์เก่าการโรงแรม

คุณธาดา สมานิ

ผู้บริหารในเครือโรงแรม Chatrium Group
ศิษย์เก่าการโรงแรม

คุณสุพจน์ เจริญวงศ์

ผู้บริหารในเครือโรงแรม Dusit Thani Group
ศิษย์เก่าการโรงแรม

คุณสร้อยนภา พันธุ์คง

มัคคุเทศก์อาชีพ และเป็นกรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
ศิษย์เก่าการโรงแรม

ดร.อารีย์ บินประทาน

มัคคุเทศก์และอาจารย์มหาวิทยาลัย ใน จ.เชียงใหม่
ศิษย์เก่าการโรงแรม

ดร.ภักดี กลั่นภักดี

ปัจจุบันทำงาน หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ศิษย์เก่าการโรงแรม

คุณนพดล จินดาธรรม

ผู้บริหารในองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

คุณเมธาวัช ชาติไทย

ผู้บริหารสายการบิน Qatar Airways
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

คุณสุวรรณมาต มาตหมาย

ปัจจุบันทำงานฝ่าย Operations สายการบิน Nok Air
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวีร์ บุญคุ้ม

ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการศึกษา ม.ศิลปากร
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์

ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

คุณวิทูร แจ่มจำรัส

มัคคุเทศก์อาชีพ ในกรุงเทพมหานคร
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

คุณชญาณิศา วงษ์พันธุ์

ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ศรีปทุม
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

คุณสุพรรษา เทียมประสิทธิ์

ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.รังสิต
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

คุณอนิรุทธิ์ เจริญสุข

ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

Mr. Leanh Tu (ชาวเวียดนาม)

ปัจจุบันทำงานในบริษัทนำเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

Miss Gao Shan (ชาวจีน)

ปัจจุบันทำงานเป็น Coordinating staff, International Affair, Yunnan Normal University, China
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

Mr.Chanta Xaiyavohan (ชาว สปป.ลาว)

ปัจจุบันทำงานในบริษัทท่องเที่ยวใน สปป.ลาว
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

คุณธนพล ขาวคม

ปัจจุบันทำงานกับสายการบิน Air Asia
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

คุณธนวัฒน์ สกุณาธวงศ์

ปัจจุบัน ทำงานเป็น HR Organization Development Manager บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

ผศ.ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ

ปัจจุบัน ทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

คุณอารดา

ปัจจุบัน ทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจ และ CEO (Chief Executive Officer) ของบริษัท แดร์ ทูดรีม ทราเวิลเมท จำกัด และ บริษัท ซีอีโอ 19 จำกัด
ศิษย์เก่าการจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่

ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์

ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ