รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ (International Publication : Scopus Journals)
ผลงานด้านการเรียนการสอนสมัยใหม่ (3 เรื่อง)

 • Sangpikul, A. (2020). Learning the real world in MICE Education: The case of exhibition learning in Thailand. Journal of Convention and Event Tourism (in press).
 • Sangpikul, A. (2020). Challenging graduate students through the experiential learning projects. The case of marketing course in Thailand. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 20(1), 40-55.
 • Sangpikul, A. (2017). Implementing academic service learning in a marketing course: Contributions to three beneficiaries. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 21, 83-87.

งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (15 เรื่อง)

 • Sangpikul, A. (2019). The analysis of tourists’ e-complaints regarding spa services in Thailand’s major tourism cities. e-Review of Tourism Research, 16(6), 45-64.
 • Sangpikul, A. (2019). Tourist perceptions on guided ecotourism tours in Thailand. Hospitality & Tourism Research, 19(2), 145-158.
 • Sangpikul, A. (2018). The effects of travel experience dimensions on tourist satisfaction and destination loyalty: The case of an island destination. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 12(1), 106-123.
 • Sangpikul, A. (2017). The influences of destination quality on tourists’ loyalty: An investigation of an island destination. TOURISM: An International Interdisciplinary Journal, 65(4), 422-436.
 • Sangpikul, A. (2017). Ecotourism impacts on the economy, society and environment of Thailand. Journal of Reviews on Global Economics, 6, 302-312.
 • Sangpikul, A. (2013). Lessons from Thai Medical Tourism. International Journal of Tourism Sciences. vol. 13, no. 2, p. 148-174.
 • Sangpikul, A. (2010). Marketing Ecotourism through the Internet: A Case of Ecotourism Business in Thailand. International Journal of Hospitality and Tourism Administration. vol. 11, no. 2, p. 653-79.
 • Sangpikul, A. and Kim, S. (2009). An Overview and Identification of Barriers Affecting the Meeting and Convention Industry in Thailand. Journal of Convention and Event Tourism. vol. 10, no.3, p.185-210.
 • Sangpikul, A. (2009). A Comparative Study of Travel Motivations between Asian and European Tourists to Thailand. Journal of Hospitality and Tourism. vol. 7, no. 1, pp. 85-98.
 • Sangpikul, A. (2009). Internationalization of Hospitality and Tourism Higher Education: A Perspective from Thailand. Journal of Teaching in Travel and Tourism. vol. 8, no. 4, p. 71-87.
 • Sangpikul, A. (2008). A Critical Review of Ecotourism Studies in Thailand. Tourism Analysis. vol. 13, no. 3, p. 55-68.
 • Sangpikul, A. (2008). A Factor-Cluster Analysis of Tourist Motivations: A Case of U.S. Senior Travelers. TOURISM: An International Interdisciplinary Journal. vol. 56, no. 1, p. 25-37.
 • Sangpikul, A. (2008). Travel Motivations of Japanese Senior Travelers to Thailand. International Journal of Tourism Research, vol. 10, no. 1, pp. 81-94.
 • Sangpikul, A. (2007). Segmenting the Japanese Senior Travel Market: Implications for Thailand’s Tourism Industry. Journal of Hospitality & Tourism, vol. 5, no. 1, pp. 95-106.
 • Sangpikul, A. and Batra, A. (2007). Ecotourism: A Perspective from Thai Youth. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, vol. 6, no. 1, pp.81-85.

 

รศ.ดร.เลิศพร  ภาระสกุล

 • Parasakul, L. (2019). Assessing Chinese tourists’ satisfaction with their shopping experinces in Bangkok. Journal of China Touirsm Research, 15(4), 2-15.
 • เลิศพร ภาระสกุล. (2561). Tourism behavior: Annoying behavior of Chinese tourists. Proceeding of the eighth International Conference on sports and exercise science, June 2018, Chulalongkorn University.
 • เลิศพร ภาระสกุล. (2561). Travel motivations of Chinese tourists and attitudes towards the hosts influencing their likeliness to recommend Thailand to others. Proceeding of the sixth Chinese- Thai strategic research seminar, Sept  2017, Xiamen, HuaQiao University.  
 • เลิศพร ภาระสกุล. (2560). การเปรียบเทียบแรงจูงใจปัจจัยผลักและปัจจัยดึงในการมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศอเมริกา และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารวิจัยสวนดุสิต สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,13(1), 45-60.
 • เลิศพร ภาระสกุล. (2018). Tourism behavior: Annoying behavior of Chinese tourists. Proceeding of the eighth International Conference on sports and exercise science, Chulalongkorn University, June 2018.
 • เลิศพร ภาระสกุล. (2559). อิทธิพลของแรงจูงใจปัจจัยผลักที่มีต่อแรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทัศน์, 30(96), 75-92.
 • เลิศพร ภาระสกุล. (2559). A Cross-Cultural Comparison of America, Chinese, and European Tourists Motivation in Cisiting Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 พหุวัฒนธรรม : โอกาสและความท้าทาย, 25 มี.ค.59
 • เลิศพร ภาระสกุล. (2559). อิทธิพลของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแบบอิงศาสนาและทัศนคติต่อคุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการเรือดด่วนเจ้าพระยา กรณีศึกษา เฉพาะโปรแกรมไหว้พระ 9 วัด/การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 7-8 ก.ค. 2559 (ตีพิมพ์คู่กับนักศึกษา นายธนาวุฒิ  สวัสดี)
 • เลิศพร ภาระสกุล. (2016). Travel Motivations and Attitudes Toward the Hosts Affecting the Satisfaction of the Chinese Tourists Visting Thailand. APTA 2016, the 22nd Asia Pacific Tourism Association Annual Conference in Beijing, China, 1-4 June 2016.
 • เลิศพร ภาระสกุล. (2557). การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่จะส่งผลต่อการกลับมาเยือนประเทศไทยซ้ำ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ (น. 45-62). ขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

 

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

 • Chubchuwong, M.(2019). The Impact of CSR Activity Satisfaction on Destination Loyalty: A Study of MICE Travelers in Thailand. Asia Pacific Journal of Tourism Research. 24(2), 168-179.
 • Chubchuwong, M. (2018). Characteristics of CSR Activities and Perceived Feedbacks on International Business Travelers’ Expereince : A Study in Thailand. APHEIT International Journal. (7)2, 24- 38.
 • Chubchuwong, M. (2018).  Impact of online marketing on the roles of hotel sales manager: An experenital learning of hotels sales management students. Proceedings of higher education for diversity and global citizenship, Jan 2018, Kasem Pundit University, Bangkok.
 • Chubchuwong, M. (2017). Do tourists expect travel organizations to be socially responsible? A grounded theory approach. Proceedings of Dusit Gracious Hospitality and Tourism International Conference, Dec 2017} Dusit Thani College, Bangkok.
 • Chubchuwong,M.(2017). Social Responsibility of International Business Travelers to Thailand. Conference Proceedings of International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI). 1(1) (2017), 192-193. (organized by Dhurakij Pundit University in Bangkok).
 • Chubchuwong,M. (2017). Local environment responsibility: An obligation of resort hotels. Sutthiparithat Journal. 31(97). 234-246.
 • Chubchuwong, M. (2016). Embedding research and academic service in teaching: a case study of a hotel sales management course. Journal of Teaching in Travel & Tourism. 4. 351-360. Published on-line on 7 September, 2016.
 • Chubchuwong, M. (2016).  Off-Premise training needs of small and medium-sized hotels in Bangkok. Proceedings of 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism-Summer. July 12-14, 2016, Kyoto, Japan.
 • Chubchuwong, M. and Speece, M. (2016). The “people” aspect of destination attachment in International tourism. Journal of Travel and Tourism Marketing. 33 (3). 348-361.
 • Chubchuwong, M., Beise-Zee, R., and Speece, M. (2015). The effect of natured-based tourism, destination attachment, and ownership of property on pro-environment attitudes and behaviors of visitors: a study in Thailand. Asia Pacific Journal of Tourism Research. 20(6). 656-679.
 • Chubchuwong, M. and Speece, M. (2014). People attachment as part of place attachment in international tourism. The Conference Proceedings of International Convention and Expo Summit 2014. 9-10 May, 2014, Seoul, South Korea. Organized by Hallym University of Graduate Study.
 • Chubchuwong, M., Beise-Zee, R. and Speece, M. (2013). What makes visitors environment-friendly? A study of international visitors in Thailand. Published in the Confernce Proceedings of the 1st World Confernce on Hospitality, Tourism and Event Research and International Convention and Expo Summit 2013. 25-28 May, 2013, Bangkok, Thailand. This paper was awarded the Best Paper from the Emerald Publishing Group.
 • Chubchuwong,L . (1999). The study of tourists and residential opinions towards the Hua-Hin Night Market for the sustainable tourism development. Funded by the Tourism Authority of Thailand. Conference Proceedings of the Sixth Asia Pacific Tourism Association Conference. June 28-July 1, 2000. Phuket, Thailand.

 

ผศ.ดร. กัลยา  คงสว่าง

 • กัลยา สว่างคง. (2558). การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกในจังหวัดสระบุรี.  วารสารสุทธิปริทัศน์, 29(89), 179-194.
 • กัลยา สว่างคง. (2558). การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกในจังหวัดสระบุรี. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18(1), 10-25.
 • กัลยา สว่างคง และ ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ (2559). กลยุทธ์การธำรงรักษาพนักงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 ชลบุรี: (น. 375-385).  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • กัลยา สว่างคง และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560). เรื่องเล่าการท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตาในสังคมไทย. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (E-jodil) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 7(2). 30-49.
 • กัลยา สว่างคง (2561). ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา กรณีศึกษา: นักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยาเพชรบุรี. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล ครั้งที่ 10 (น. 253-260). นครราชสีมา:  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.
 • กัลยา สว่างคง (2559). แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการนำเที่ยวของไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “พหุวัฒนธรรม:โอกาสและความท้าทาย” ครั้งที่ 11 (น.602-617). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กัลยา สว่างคง (2560). การท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ: ความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย. วารสารวิทยาลัยราชสุดา เพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ. 13(1), 81-96.

 

ดร.อนันต์  เชี่ยวชาญกิจการ

 • อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ และคณะ. (2561). การเปรียบเทียบการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการธุรกิจที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ, ชญาณิศา วงษ์พันธุ์, ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง, และสุวันชัย หวนนากลาง. (2561). การเปรียบเทียบการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการธุรกิจที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ (หน้า 1186-1197). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ, ณัฏฐกฤษฏิ์  เอกวรรณัง, สุวันชัย หวนนากลาง, และอัศวิน แสงพิกุล. (2560). การตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (หน้า 38-51). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ. (2559). ปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ตีพิมพ์คู่กับนักศึกษา นายพงศ์สิริ วิธิวรวีร์)
 • อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกจองที่พักภายในประเทศผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 ก.ค.2559 (ตีพิมพ์คู่กับนักศึกษา น.ส.สรสรา สวลีนุกูล)
 • อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ. (2559). พิมพ์เขียว การบริการแผนผังปฏิสัมพันธ์การบริการเพื่อจัดการคุณภาพบริการสำหรับธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว. วารสารมนุษศาสตร์นายเรืออากาศ. 4(4),63-75.

 

ดร.ณัฏฐกฤษฎิ์  เอกวรรณัง

 • ณัฏฐกฤษฎิ์  เอกวรรณัง และคณะ. (2561). การเปรียบเทียบการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการธุรกิจที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ, ณัฏฐกฤษฏิ์  เอกวรรณัง, สุวันชัย หวนนากลาง, และอัศวิน แสงพิกุล. (2560). การตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (หน้า 38-51). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • ณัฏฐกฤษฎิ์  เอกวรรณัง และอัศวิน แสงพิกุล. (2016). A Factor-Clutur Analysis on Thailand’s Destunation Attractions. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น, วันที่ 1-3 ก.พ.