รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว

ลำดับ  ชื่อ-นามสกุล   หัวข้อวิทยานิพนธ์
1 นางสาววิคิเนีย  มายอร์  การศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนรักษะวารินและบ่อน้ำร้อนพรรั้งจังหวัดระนอง
2 นางสาวสรัลธนัท  อุตรักษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
3 นางสาวเจนจิรา  บรรจงนึก แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
4 นางสาวสิริรัตน์    นาคแป้น พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการมาท่องเที่ยวเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 นางสาวพัชรินทร์  มหาสันติปิยะ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ในประเทศไทย
6 นางสาวพรศิริ  บินนาราวี      ความคาดหวัง และการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 นางสาววริศรา   บุญสมเกียรติ  แนวทางการพัฒนาแหล่วงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุน้อย และโบราณสถานวัดโมคลาน 
8 นางสาววรรษพร ผิวดี   การศึกษาการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 
9 นางสาวดวงกมล  บุญทวีทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 
10 นางสาวธัญลักษณ์  ศิริวรรณากุล แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวัดสระบุรี 
11 นางสาวพรทิพย์  บุญเที่ยงธรรม การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำในเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
12 นายสัณฐิติ  สงวนวงศ์ แรงจูงใจและความประทับใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา 
13 นางสาวฐานียา  บุญทวงษ์ แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
14 นางสาวพลอยชนก  แข็งขัน การเปรียบเทียบผลกระทบจากการท่องเที่ยว ระหว่างตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และตลาดร้อยปีบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
15 นางสาวนลิศรา  บัวบาน ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ และปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดนำเที่ยวของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
16 นางสาวชมชื่น  นพรัก แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อการท่องเที่ยวในเขตเมือง ในกรุงเทพมหานคร 
17 นางสาวจันทรขจร  ถูกฤทัย การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่มีต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
18 นางสาวอรวรรณ  เกิดจันทร์ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม 
19 นางสาวปรียนันท์  ฉัตรนันทภรณ์ เปรียบเทียบปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำระหว่างตลาดน้ำคลองลัดมะยมและตลาดน้ำวัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
20 นายอัชฌา ระตินัย ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และปัจจัยในการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
21 นางสาวตามรัตน์  พันธุโฆษิต ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อความเป็นไทย 
22 นายนรพล  เกตุทัต แรงจูงใจการท่องเที่ยวและการแบ่งกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 
23 นายคมลักษณ์  สงทิพย์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน้ำวัดตะเคียน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
24 นายศิริชัย  กาญจโนภาส แรงจูงใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ที่เดินทางมาประเทศไทย 
25 นายอาทร  ชาลี ปัจจัยในการเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน 
26 นางสาวปุณญฑรินันท์  เกตุมณี แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
27 นางสาวศิริวรรณ  ศรีแดง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการจัดการการท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
28 นายธนารักษ์  สายรัตน์ การวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
29 นางสาวธัญวลัย ชุติมาวัฒนานันทน์ ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางกับคณะทัวร์ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา 
30 นางสาวธฤติมา อัญญะพรสุข ปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยววัยสูงอายุชาวต่างประเทศ 
31 นางสาวศศิรินทร์  แจ่มหม้อ การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดกรุงเทพฯกรณีศึกษา: การเปรียบเทียบมุมมองความคิดเห็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป เอเชีย และอาเซียน 
32 นายเศรษฐวัสภุ์  พรมสิทธิ์ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันต่อองค์การของพนักงานแผนกแม่บ้านในธุรกิจโรงแรมภาคตะวันออกของประเทศไทย 
33 นายนิยม  เจริญศิริ ปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
34 นายวิบูลย์ศักดิ์  พิกุล แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ตลาดน้ำนครรังสิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
35 นายทักษกร  บุญจิมาวัฒน์ พฤติกรรมการเดินทาง และปัจจัยที่ส่งผลต่อความภัคดีในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ 
36 นายวารานัย  ยุวนะเตมีย์ การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
37 นายธนาวุฒิ  สวัสดี ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ เรือด่วนเจ้าพระยา : กรณีศึกษา เฉพาะโปรแกรมไหว้พระ 9 วัด 
38 นางกัลยกร  แสวงผล การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
39 นายธรา  สุขคีรี แรงจูงใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
40 นางสาวปิยธิดา  ปรีชาพงษ์ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดพังงา กรณีศึกษาในเขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงา และอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-ท้ายเหมือง 
41 นางสาวนกัญ  จันทโภโต ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

รายชื่อสารนิพนธ์ ของนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว

ลำดับ  ชื่อ-นามสกุล   หัวข้อวิทยานิพนธ์
1 นายโดม อินทรกระทึก ความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2 นางสาวสุดาพร สุธาโภชน์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตำบลท่าอุเท อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 นางสาววีรพร รอดทัศนา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน : กรณีศึกษาชุมชนตลาดเก้าห้อง อำเภอบางปลาม้า จัวหวัดสุพรรณบุรี
4 นางสาวธนาภรณ์ อุยจาด แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
5 นางสาวภัทรา แสงสุรจันทรกุล การศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6 นางสาวภาวิณี หาญณรงค์ การศึกษาคุณภาพโฮมสเตย์ กระชังแพเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาโฮมสเตย์ กระชังแพ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
7 นางสาวทิพารัตน์ สัญพงศ์ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการบริโภคอาหารริมบาทวิถี : กรณีศึกษาเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
8 นายธาดา สมานิ การรับรู้ของผู้บริหารต่อความเสี่ยงในการบริหารจัดการของโรงแรมในเครือชาเทรียม
9 นางสาวศิราณี รักษาเมือง ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวไฟล์ทออฟเดอะกิบบอน
10 นางสาวมัญชุมนต์กาญจน์ สุโพธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
11 นางสาวณัฐสินี สงจันทร์ การรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร
12 นายธนภณ สุภาโชติอังคณา การศึกษาทัศนคติของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
13 นายธรรมรงค์ งามอภิสิทธิ์ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวดำนำลึก
14 นางสาวสุวิมล ดวงแข การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศและความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน “ไทยเที่ยวไทย”
15 นางสาวอรวรรณ อรรถพิจารณ์ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียนที่มีต่อมัคคุเทศก์และบริการของธุรกิจนำเที่ยวไทย
16 นายสุวิทย์ จันทร์เพ็ญ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา ไร่องุ่นกรานมอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
17 นางสาวกาญจนา กาแก้ว พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สวนเกษตรจังหวัดระยอง
18 นายนครินทร์ พงษ์เพียร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
19 นายพงศ์สิริ วิธิวรวีร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย
20 นางสาวสรสรา สวลีนุกูล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกจองที่พักภายในประเทศ ผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร
21 นางสุกานดา ลักษณากร การประเมินเว็บไซต์สายการบินที่เปิดบริการในประเทศไทย
22 นางสาวชลลดา ศรีวิเชียร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยแบบสปาที่ Health Land ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
23 นายกิจจา วิทยาชีว แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อจังหวัดสมุทรสาคร