ผู้อำนวยการหลักสูตร

 
 

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์พิเศษ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร. ราณี อิสิชัยกุล
  2. ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  เข็มทอง
  3. ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะใจ เดชวิทยาพร
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชียง เภาชิต