โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุงใหม่ ปี 2564)
สาขาวิชาการการจัดการการท่องเที่ยว 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
LA500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา -
 
หมวดวิชาบังคับ (21 หน่วยกิต)
HT501 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (3)
HT512 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการท่องเที่ยว (3)
HT518 การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
HT519 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
HT521 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (3)
HT522 หัวข้อพิเศษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
HT700 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
 
 
หมวดวิชาเลือก (3-9 หน่วยกิต)
HT520 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
HT601 การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (3)
HT602 การจัดการการท่องเที่ยวในเขตเมือง (3)
HT603 การจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (3)
HT605 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน (3)
HT608 พฤติกรรมการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม (3)
HT612 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (3)
HT616 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบ (3)
HT618 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3)
HT619 การจัดการคุณภาพการบริการและนวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
HT620 การจัดการพาณิชย์ดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
HT621 กลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในยุคดิจิทัล (3)

 

หมวดวิชา วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (6-12 หน่วยกิต)
HT702 สารนิพนธ์ (6)
HT710 วิทยานิพนธ์ (12)
HT711 วิทยานิพนธ์ (36)