แผนการศึกษา

ใช้เวลาเรียนและจบการศึกษา 1.5 ปี

ปีที่ 1 (ก่อนเริ่มเรียนภาคเรียนปกติ)
ภาคฤดูร้อน (วิชาเสริมพี้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA500 วิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา -
ประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U

ปีที่ 1

ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 (4 วิชา)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HT 501 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3
HT 521 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3
HT 519 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
  วิชาเลือก เช่น การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุภาพ, การจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 (4 วิชา)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HT 512 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการท่องเที่ยว 3
HT 518 การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
HT 700 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
HT 522 หัวข้อพิเศษในธุรกิจหรือการจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3

ปีที่ 2

ปี 2 ภาคเรียนที่ 1
(ไม่มีเข้าชั้นเรียน ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
จบการศึกษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HT 710 วิทยานิพนธ์ 12