หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
LA500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-9)
English for Graduate Studies
 • ศัพท์สำนวนและโครงสร้างในตัวบทความทางวิชาการ ทักษะการอ่านและการฟังเพื่อการย่อความจากข้อความในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ ทักษะเบื้องต้นในการนำเสนอทางวิชาการ
 
หมวดวิชาบังคับ (21 หน่วยกิต)
HT501 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  3(3-0-9)
Tourism and Hospitality Industry
 • บทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ลักษณะและการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาและสิ่งท้าทายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กรณีศึกษา
HT 512 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-9)
Statistical Analysis for Tourism Management
 • การเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมกับหัวข้องานวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมาน การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยทั้งด้านความตรงและความเชื่อมั่น การอ่านและการแปลความหมายของค่าสถิติต่างๆ จากการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
HT518 การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-9)
Strategic Marketing in Tourism and Hospitality Industry
 • แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดในปัจจุบันและอนาคต ปัจจัยแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การตลาดสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล การทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ และกรณีศึกษา
HT519 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-9)
Tourism and Hospitality Research Methodology
 • ลักษณะและขอบเขตการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวและการโรงแรมในปัจจุบัน วัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ ตัวแปรในการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การกำหนดสมมติฐานการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลการวิจัย การให้ข้อเสนอแนะการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย และการนำเสนอรายงานการวิจัย
HT521 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   3(3-0-9)
Sustainable Tourism Management
 • แนวคิดและหลักการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามทิศทางการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน บทบาทของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการรองรับของพื้นที่เพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศต่างๆ
HT522 หัวข้อพิเศษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-9)
Special Topics in Tourism and Hospitality Industry
 • หัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจในด้านการบริหารจัดการธุรกิจหรือด้านการจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านเนื้อหา ทฤษฎี หรือหลักการ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือการดำเนินงานของธุรกิจ โดยใช้การเรียนรู้หลายรูปแบบ
HT 700 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-9)
Seminar in Tourism and Hospitality Industry
 • การสัมมนา การอภิปราย การนำเสนอ หรือการค้นคว้าวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจในสถานการณ์การท่องเที่ยวหรือการโรงแรมในปัจจุบัน
หมวดวิชาเลือก (6-12 หน่วยกิต)
HT520 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-9)
Cultural Tourism Management
 • แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รูปแบบต่างๆของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเภทจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กลยุทธ์ในการปรับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปัญหาที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน การศึกษานอกสถานที่
HT601 การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  3(3-0-9)
Cultural Tourism Management
 • แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รูปแบบต่างๆ ของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเภทจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กลยุทธ์ในการปรับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม           การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล ปัญหาที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ  แนวทางแก้ไข บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การศึกษานอกสถานที่
HT602 การจัดการการท่องเที่ยวในเขตเมือง  3(3-0-9)
Urban Tourism Management
 • ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการท่องเที่ยวในเขตเมือง องค์ประกอบ กิจกรรมและ       สิ่งอำนวยความสะดวกของการท่องเที่ยวในเขตเมือง การวิเคราะห์ปัจจัยดึงดูดในการท่องเที่ยวในเขตเมือง การส่งเสริมการตลาดกับการท่องเที่ยวในเขตเมือง บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตเมือง การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเพื่อคนทั้งมวล ปัญหาและผลกระทบของการท่องเที่ยวในเขตเมือง แนวทางการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขตเมือง การศึกษาวิจัยการท่องเที่ยวในเขตเมืองของประเทศต่างๆ การศึกษานอกสถานที่
HT603 การจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  3(3-0-9)
Nature-based Tourism Management
 • แนวคิด  รูปแบบ  และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การพัฒนา  การอนุรักษ์  และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การศึกษาความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ และผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศ บทบาทของภาครัฐในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างยั่งยืน การสื่อความหมายธรรมชาติ กรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศต่างๆ การศึกษานอกสถานที่
HT605 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-9)
Community-based Tourism Management
 • แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน การสร้างความตระหนักรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท้องถิ่น แนวทางและรูปแบบของชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศต่างๆ การศึกษานอกสถานที่
HT608 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-9)
Cross-cultural Tourist Behaviors
 • การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ค่านิยมและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างวัฒนธรรม ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและต่อชุมชนในท้องถิ่น ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน แนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต กรณีศึกษา 
HT612 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-9)
Health Tourism Management
 • แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ลักษณะและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ต่างๆ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการตลาดและการวางแผนดำเนินธุรกิจสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว การตลาดเฉพาะกลุ่มสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดรายการนำเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้มในอนาคตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน
HT616 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบ 3(3-0-9)
Responsible Management for Tourism and Hospitality Business
 • แนวคิดของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ประเภท และมิติของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ความต้องการและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ และผู้มีส่วนได้เสีย  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน
HT618 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 3(3-0-9)
Venue, Event, and Business Tourism Management
 • ความหมายและความสำคัญของการจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษ ประเภทและขนาดของกิจกรรมพิเศษ/สถานที่จัดงาน การวิเคราะห์สถานที่จัดงาน ปัจจัยในการเลือกสถานที่จัดงาน การตลาดสำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทีมงานเพื่อการจัดกิจกรรมพิเศษ การประเมินผลการจัดงาน ผลกระทบของการจัดกิจกรรมพิเศษที่มีต่อเมืองหรือประเทศเจ้าภาพ การเขียนโครงการเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษ แนวทางการดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) 
HT619 การจัดการคุณภาพการบริการและนวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-9)
Servcie Quality and Service Innovation Management in Tourism and Hospitality Industry
 • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการจัดการคุณภาพการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม  คุณค่าบริการ ปฏิสัมพันธ์บริการ ความพึงพอใจของลูกค้า กระบวนการจัดการคุณภาพการบริการ การประเมินคุณภาพการบริการ ปัญหา/อุปสรรคของการบริการ นวัตกรรมการบริการ รูปแบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม องค์ประกอบ กระบวนการ และวิธีการดำเนินการสร้างนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการและนวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม กรณีศึกษา
HT620 การจัดการพาณิชย์ดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-9)
Digital Commerce Management in Tourism and Hospitality Industry
 • แนวคิดและความสำคัญของพาณิชย์ดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม องค์ประกอบ รูปแบบ และเครื่องมือของการดำเนินงานพาณิชย์ดิจิทัล กระบวนการและการดำเนินงานในการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานด้านพาณิชย์ดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
HT621 กลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในยุคดิจิทัล 3(3-0-9)
Tourism and Hospitality Business Strategies in the Digital Era
 • บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในยุคดิจิทัล กระบวนการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร ตั้งแต่ การตลาด การปฏิบัติการ การบัญชีและการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และอื่นๆ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ
หมวดวิชา วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (6-12 หน่วยกิต)
HT 702 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
Individual Study
 • การทำรายงานการค้นคว้าวิจัย ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
HT710 (แบบ ก2) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
Thesis
 • การทำรายงานศึกษาค้นคว้าวิจัย ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีเนื้อหา ขอบเขต และความลุ่มลึกของการศึกษามากกว่าสารนิพนธ์
HT711 (แบบ ก1) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
Thesis
 • การทำรายงานศึกษาค้นคว้าวิจัย ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ขั้นตอนการลงวิทยานิพนธ์ (HT711) มีดังนี้

 • สอบความรอบรู้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหัวข้อวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
 • สอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
 • การเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
 • การสอบจบวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต