คลายปัญหาข้อสงสัยหรับการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

1. สำหรับคนที่จบคอร์สเวริคแล้วหรือกำลังเรียนคอร์สเวิร์คตัวสุดท้ายและมีหัวข้อที่จะทำการวิจัยอย่างชัดเจนต้องมาเขียน บว.02 ขอจองหัวข้อ และ บว.03 ขอแต่งตั้งที่ปรึกษากับทางสาขาวิชาก่อนเพื่อป้องกันที่อื่นๆเค้าเอาชื่อมาเขียนซ้ำ ปกติต้องตรวจสอบแล้วรออนุมัติด้วยซ้ำถึงจะทำการวิจัยต่อได้ ถ้าเกิดเรื่องเรามีชื่อซ้ำหรือคล้ายๆใครจะต้องเปลี่ยนหัวข้อ และเอกสารที่ต้องใช้แนบก็คือใบโครงสร้างหลักสูตรและนักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยที่ 3.00 และผ่านวิชาภาษาอังกฤษหรือมีผลสอบเทียบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2.สำหรับผู้ที่ทำการวิจัยไปแล้วและอาจารย์ที่ปรึกษามีความเห็นว่าสมควรเปิดเล่มได้ให้เขียน บว.04 ขอสอบโครงร่าง (เปิดเล่ม) ต้องแนบเอกสารคือใบแจ้งการลงทะเบียนรายวิชาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนโดยที่ค่าสอบ1500บาทนั้นทางระบบของมหาวิทยาลัยได้เก็บพร้อมกับรายวิชาเค้าโครงเรียบร้อย พร้อมกับทำเล่มมาส่งทั้งหมด 5 เล่มโดยที่ หนึ่งเล่มเพื่อทำเรื่องส่งบัณฑิตวิทยาลัย อีกสี่เล่มเพื่อส่งคณะกรรรมการ

3.เมื่อยื่นเอกสารขอสอบวิทยานิพนธ์พร้อมเล่ม สาขาวิชามีความจำเป็น ต้องใช้เวลาในการทำเรื่องสอบประมาณ 3 วัน เพื่อดำเนินการต่างๆเช่นการเบิกค่าสอบให้กรรมการ เบิกค่าอาหารว่าง จองห้อง ทำจดหมายเชิญกรรมการซึ่งต้องผ่านหลายฝ่ายที่รับผิดชอบ หากใครมาขอส่งเอกสารวันเสาร์ก็จะมีค่าเท่ากับส่งวันอังคารถัดไป เนื่องจาก ไม่มีใครเซ็นอนุมัติงานต่อไปได้ ฉะนั้นเข้าใจโดยทั่วกันด้วยนะคะ


ตัวอย่างวิทยานิพนธ์

  • ความคิดเห็นของพนักงานโรงพยาบาลนนทเวชที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานภายหลังได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 Abstract
  • การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย Abstract
  • ความคิดเห็นต่อนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Abstract
  • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภค กรณีศึกษา เขต Miami - Dade County มลรัฐฟลอริด้าประเทศสหรัฐอเมริกา Abstract
  • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมแคลเซียมสูงในกลุ่มผู่สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract