• มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน แสงพิกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตร

บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการระดับประเทศ
ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.)
อาจารย์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

โทรติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 609
e-mail : aswin.sal@dpu.ac.th
line : winner352

สอบถามข้อมูลและพูดคุยกับ
ผอ.หลักสูตร 081-3042910
ยินดีให้ข้อมูลกับผู้สมัครเรียนทุกคน

หลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
นำการเรียนการสอนสมัยใหม่แบบ Real World Learning
มาเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2563
“เรียนจริง ลงมือทำจริง ได้ประสบการณ์จริง”

ได้แก่ วิชาการจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Special Event / MICE) โดยผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้ประสบการณ์โดยตรงจากการจัดงานจริง (real event) เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญในการทำงาน (professional skills / work skills) เช่น ทักษะการวางแผนงาน การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่าย และการแก้ไขปัญหา เป็นต้น โดยจะเป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนไปสู่ภาคสังคมอย่างแท้จริง

ปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรจะมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ในรูปแบบของกิจกรรมพิเศษของนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรแรกๆของประเทศ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริงและจัดกิจกรรมพิเศษที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภายนอกระดับประเทศ พร้อมเรียนรู้กับอาจารย์ดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนแบบ Real World Learning ของหลักสูตรปริญญาโทจากปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนาชาติเรื่อง Learning the Real World in Meeting, Incentive, Convention & Exhibition Education ในวารสาร Journal of Convention and Event Tourism ปี 2020

เพราะเรา คือ ผู้นำด้านการศึกษาปริญญาโทการท่องเที่ยวระดับประเทศ

ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยว คว้ารางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ด้วยผลงานการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงผลงานของนักศึกษา
ไปช่วยเหลือสังคมภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมทำให้นักศึกษามีศักยภาพและความสามารถในระดับที่สูงขึ้น
(Outstanding Scholar)

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยรางวัลดังกล่าวตัดสินจากผลงานด้านการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ (creativity) รูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนออกไปสู่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม หรือ เรียกว่า Real World Learning ในลักษณะ project-based learning ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติทำโครงงานจริงให้แก่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปัจจุบันหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนในลักษณะนี้หลายโครงการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์วิชาชีพ/ภาคธุรกิจให้แก่ผู้เรียน

รางวัลเกียรติยศนี้ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการเรียนที่ทันสมัย รูปแบบใหม่ๆ และสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หลักสูตรปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยว
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในปีการศึกษา 2563 “Business & Research based Education” แห่งแรกในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการวิจัย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานเชิงธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำผลงานวิจัยตั้งแต่ปี 1 โดยนำผลงานจากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปเผยแพร่สู่สังคมในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

การเรียนการสอนของหลักสูตรให้ความสำคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ การสร้างผลงานของนักศึกษา การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Learning) ด้วยจำนวนผู้เรียนมากที่สุด (Big Family) กว่า 4 ประเทศมาเรียนร่วมกัน ได้แก่ นักศึกษาไทย จีน เวียดนาม และลาว เราพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของอาเซียน (AEC) อย่างแท้จริง ด้วยทีมงานของผู้อำนวยการหลักสูตรและคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกเข้าจนจบการศึกษา
tourism-dpu
toursim-dpu

เลือกเรียน ป.โท ด้านการท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ
เลือกเรียนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ด้วยคุณภาพของคณาจารย์ระดับประเทศ
หลักสูตรทันสมัย และค่าเรียนไม่แพง

หลักสูตร ป.โท แห่งแรกด้วยการสอนแบบ
Business & Research based Education
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ในเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวและการวิจัยการท่องเที่ยว

tourism-dpu

ทำไมถึงเลือกเรียนกับเรา

 • เรียนกับคณาจารย์ที่มีคุณภาพระดับประเทศ ได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศในผลงานด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
 • เน้นการเรียนการสอนสมัยใหม่ Business & Research-based Education แห่งแรกที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริงและมีผลงานติดตัว (profile) ทั้งผลงานเชิงธุรกิจ และเชิงวิชาการ
 • เน้นการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจและสังคมเป็นรูปธรรม (real world learning)
 • มีระบบดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษา
 • ค่าเรียนไม่แพง และมีระบบผ่อนค่าเรียนจนจบการศึกษา

Choose a quality Tourism Education at DPU

"

รีวิวชุดใหญ่
เรื่องเล่าประสบการณ์
ตลอดการเรียนในหลักสูตร

ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Business & Research-based Education โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Real World Learning เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เรียน

(เรียนจริง ลงมือทำจริง ได้ประสบการณ์จริง)

"

สมาชิกใหม่ ป.โท คนที่ 21

ขอต้อนรับคุณอภิญญา ชื่นขำ นักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สู่บ้านหลังที่ 2 (มธบ.) โดยเป็นนักศึกษาใหม่รหัส 63 ลำดับที่ 21
ปัจจุบันคุณอภิญญา ทำงานอยู่กระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบในส่วนงานอาชีวศึกษา โดยอนาคต อยากเป็นอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/63 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และสร้างผลงานเพื่อสังคมและภาคธุรกิจในระหว่างเรียน อันจะเป็นการยกระดับศักยภาพของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น พร้อมกับการเรียนการสอนสมัยใหม่แบบ Real World Learning อีกหลายวิชา เช่น
วิชาการจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Event Tourism) โดยผู้เรียนจะได้ลงมือจัดงาน event จริง โดยจัดงานเพื่อสังคมและองค์กรระดับชาติ
วิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ที่จะให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานจริงและช่วยเหลือภาคธุรกิจในต่างจังหวัดที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค
ดูรายชื่อนักศึกษาของหลักสูตรปีการศึกษา 2563 คลิกลิงค์นี้

คลิ๊ก..

ผลงานด้านการเรียนการสอนสมัยใหม่ของหลักสูตร
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานด้านการเรียนการสอนสมัยใหม่ (Real World Learning) เรื่องใหม่ล่าสุด “Challenging graduate students through experiential learning projects: The case of a marketing course in Thailand” ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติชื่อ Journal of Teaching in Travel & Tourism (USA) ปี 2020 ฉบับที่ 20 ซึ่งเป็นวารสารกลุ่มคุณภาพที่กระทรวงอุดมศึกษาฯ รับรอง ที่เน้นการตีพิมพ์ผลงานด้านการเรียนการสอนสมัยใหม่ในวงการวิชาการระดับนานาชาติ และสามารถสืบค้นได้จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

ผลงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนสมัยใหม่ หรือ รูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้แก่ผู้เรียนของหลักสูตร ในการเรียนรู้จริงเชิงประสบการณ์ (Real World Learning) โดยเป็นการเชื่อมโยงการเรียนการสอนไปสู่ภาคธุรกิจ นอกห้องเรียน อย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหารายวิชาเชิงลึก ได้รับประสบการณ์ตรงกับภาคธุรกิจ และได้พัฒนาทักษะการทำงานไปพร้อมๆกัน รวมทั้งได้สร้าง profile ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน ที่แตกต่าง/โดดเด่นจากคนอื่น

ปัจจุบัน คณาจารย์ของหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการ และด้านการวิจัย ทั้งในวารสารระดับนานาชาติ และระดับชาติ รวมกันมากกว่า 50 เรื่อง เพื่อพร้อมเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศ

Yes, we have the Outstanding Professors at DPU.

ผลงานและคุณภาพของคณาจารย์หลักสูตรปริญญาโท
การจัดการการท่องเที่ยว ในระดับนานาชาติ


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องล่าสุด “Tourist perceptions of guided ecotourism tours in Thailand” ในวารสาร Top Journal ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ชื่อวารสาร Tourism & Hospitality Research (UK)

และ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร ภาระสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องล่าสุด “Chinese tourists' satisfaction with their shopping experiences in Bangkok" ในวารสาร Top Journal ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติเช่นกัน ชื่อวารสาร Journal of China Tourism Research (UK)

และ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานต์ ชุบชูวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องล่าสุด “The Impact of CSR (corporate social responsibility) Activity Satisfaction on Destination Loyalty: A Study of MICE Travelers in Thailand ในวารสาร Top Journal ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติเช่นกัน ชื่อวารสาร Asia Pacific Journal of Tourism Research (UK)

วารสารทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพอันดับ 1 (Top Ranking) ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ที่คณาจารย์มีศักยภาพและมีคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นการยกมาตรฐานของบุคลากรอุดมศึกษาไทยในระดับสากล

ปัจจุบัน คณาจารย์ของหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (international journals) ที่มีคุณภาพในกลุ่มอันดับ 1 เกือบ 20 เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศอีกเกือบ 40 เรื่อง หลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมเป็นผู้นำด้านการศึกษาสาขาการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ และคุณภาพคณาจารย์ในระดับนานาชาติ

จุดเด่นของหลักสูตรปรับปรุงใหม่ปีการศึกษา 2563

 • หลักสูตรนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 1) อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหน่งวิชาการ (รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์) 2) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 เรื่อง และ 3) อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและการวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • สาขาได้ปรับปรุงการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ “Business & Research based Education” ในระดับปริญญาโทแห่งแรกในประเทศไทย ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานเชิงธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริ ง ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำผลงานวิจัยตั้งแต่ปี 1 โดยนำผลงานจากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปเผยแพร่สู่สังคมในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและยกมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาโทในระดับ ที่สูงขึ้น
 • ลดเวลาเรียนลง เหลือเพียงวันเสาร์เพียงวันเดียว และหลักสูตรได้ปรับลดการเรียนแบบบรรยายและการเข้าห้องเรียนลง โดยเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรูปแบบใหม่ๆ เช่น online/digital learning การทำโครงงาน (project) การทำวิจัย และ case study จากผู้ประกอบการ เป็นต้น
 • นักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคน (100%) ในระหว่างการศึกษาจะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติและมีผลงานเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
 • มหาบัณฑิตทุกคน (100%) ที่จบการศึกษาจะมีผลงานเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ 4-5 ผลงานที่สามารถระบุในประวัติการเรียน (Resume) เมื่อสำเร็จการศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพและโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานที่สูงขึ้น
 • ปรับปรุงการจบการศึกษาให้เร็วขึ้น โดยใช้เวลาน้อยกว่า 2 ปี และจบเร็วกว่าที่อื่นๆ
 • คณาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณภาพระดับประเทศโดยมีงานวิชาการจำนวนมากทั้งวารสารในประเทศและต่างประเทศ
 • ด้วยมาตรฐานหลักสูตร คุณภาพคณาจารย์ การดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และการส่งเสริมผลงานของผู้เรียนเชิงสร้างสรรค์ เราพร้อมแล้วสำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทีมคณาจารย์ หลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563
พร้อมแล้วกับการเปิดการเรียนการสอนในเดือน ก.ค.63 นี้

จุดเด่นของคณาจารย์ เป็นนักวิชาการจบปริญญาเอก มีผลงานวิชาการที่โดดเด่น (academic skills) และผ่านประสบการณ์การบริหารงานในภาคธุรกิจเอกชนระดับชั้นนำ (business experiences) พร้อมถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการและประสบการณ์การบริหารงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำการเรียนการสอนระดับปริญญาโทด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
(ผู้อำนวยการหลักสูตร)
นักวิชาการดีเด่นระดับประเทศและระดับมหาวิทยาลัย และประสบการณ์การบริหารงานกับโรงแรมระดับโลก The Mandarin Oriental Hotel, Bangkok (Best Hotel of the World)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์
นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์ และประสบการณ์การบริหารงานในเครือโรงแรม 5 ดาว ระดับโลก Le Meridien Hotels & Resorts Group
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง
นักวิชาการที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการสอนสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และประสบการณ์การบริหารงานในธุรกิจนำเที่ยวระดับประเทศ บริษัท Pacific World (Thailand) และ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์
ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ
นักวิชาการรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ เจ้าของธุรกิจภัตตาคารเครือ Franchise อาหารอีสานและเวียดนาม (ลาว-ญวน)
ดร.ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ และประสบการณ์การทำงานและที่ปรึกษาโครงการด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐ
ดร.ดาวศุกร์ บุญญะศานต์
นักวิชาการรุ่นใหม่ และผ่านประสบการณ์บริหารงานกับสายการบินชั้นนำ (ฺBritish Airways) และโรงแรมเครือนานาชาติ (Holiday Inn/ Pan Pacific Hotel)

คนเก่ง ป.โท (GPA 4.00)
เล่าประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตร

คุณวีรภัทร์ ดาวเรือง นักศึกษา ป.โท ปี 2 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปัจจุบันทำงานเป็นตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท Online Travel Agency ซึ่งเป็นคนเก่งของหลักสูตร (GPA 4.00) จะมาเล่าแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ และการเรียนแบบ real-world learning (learning by doing) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จริงในสาขาการท่องเที่ยว ในระยะเวลา 1 ปี ที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร

ชมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้จาก เว็บหลักสูตร และ Facebook

หลักสูตรปริญญาโท ใช้การสอนรูปแบบใหม่ๆ

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียนด้วยการเรียนสมัยใหม่
แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ด้วยการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย และสร้างสรรค์
เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักในการพัฒนาการเรียนรู้
ศักยภาพ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม
(ชมคลิป VDO การเรียนการสอนในปัจจุบัน)

การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของหลักสูตรปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างประเทศ 2 ฉบับ ที่เป็น Top Journal ระดับนานาชาติ


 1. เรื่องแรก Challenging graduate students through experimental learning projects: The case of a marketing course in Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Teaching in Travel and Tourism (USA) ปี 2019 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร (คลิ๊กอ่าน)
 2. เรื่องที่สอง Implementing academic service learning: Contributions to three beneficiaries ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education (England) ปี 2017 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร (คลิ๊กอ่าน)

หลักสูตรปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมเป็นผู้นำการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้รับประสบการณ์ทางวิชาชีพ (learning by doing) ตลอดจนส่งเสริมให้ผลงานของนักศึกษาเกิดประโยชน์ต่อสังคมและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งวารสารวิชาการต่างประเทศ (รับรองโดยกระทรงศึกษาธิการ) ได้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆของหลักสูตร จึงได้ตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นความรู้และเป็นแนวทางการเรียนการสอนในระดับวงกว้างต่อไป

การปรับกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น
Fasten students' theses graduation

เก็บตกภาพการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่สาขาได้ปรับกระบวนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น โดยได้ปรับกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด การกำหนดแผนงานวิทยานิพนธ์ การประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ก่อนจบ coursework ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาได้เร็วขึ้น พร้อมกับส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานของนักศึกษาต่อไป

ในภาพเป็นการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปัจจุบัน 4 คน ได้แก่

 1. นายขวัญชัย วงษ์เวช เรื่องการรับรู้ความเป็นไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 2. นางสาวสมร นาคีรักษ์ เรื่องประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเมืองพัทยา
 3. นางสาววิไลลักษณ์ คำพราว เรื่องการแบ่งส่วนตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวธรรมชาติ
 4. นางณัฐธยาน์ ชุณหวิริยะกุล เรื่องปัจจัยแห่งความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการมาเยือนซ้ำในจังหวัดเชียงใหม่

สาขาขอส่งกำลังใจมาให้ และคาดว่าอีกราว 2-3 เดือน นักศึกษาจะสามารถสอบจบการศึกษาได้ และพร้อมเป็นว่าที่มหาบัณฑิตป้ายแดงคนต่อไปของหลักสูตร

ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและ การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว

เรียนปริญญาโท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ดีอย่างไร?

มุมมองจากผู้สำเร็จการศึกษา

คุณอนิรุทธิ์ เจริญสุข

ปัจจุบันทำงานเป็น
อาจารย์สถาบันการศึกษา

การเรียนการสอน ป.โท รูปแบบใหม่ Business & Research-based Education at DPU

ภาพนักศึกษาปริญญาโท ปี 2 จัดสัมมนาให้ความรู้เชิงธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาปริญญาโท ปี 2 วิชาสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 15 คน ลงพื้นที่ภาคใต้ จ.ภูเก็ต เพื่อจัดโครงการสัมมนาพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ โดยได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจ guest houses เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

กิจกรรมที่พิเศษและแตกต่างจากทุกครั้ง คือ นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้บรรยายเองให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ หรือที่เรียกว่า student speakers เพื่อให้ความรู้ด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการใน 3 เรือง ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เสียงสะท้อนจากลูกค้า 2) การบริหารธุรกิจอย่าไรให้มีคุณภาพ และ 3) การทำการตลาดให้เก่ง

การจัดสัมมนาพบผู้ประกอบการในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ โรงแรม Royal Phuket Paradise ป่าตองโดยมีผู้ประกอบการเกือบ 10 ราย และสื่อมวลชนท้องถิ่น (Phuket News Channel) มาทำข่าวในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Business and Research-based Education ซึ่งนักนักศึกษากลุ่มนี้ นอกจากจัดสัมมนาเชิงธุรกิจแล้ว ยังได้ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อทำโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเตรียมผลงานไปนำเสนอในเวทีระดับชาติต่อไป

ภาพนักศึกษาปริญญาโท ปี 2 จัดสัมมนาให้ความรู้เชิงธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงราย

นักศึกษา ป.โท ปี 2 จับไมค์บรรยาพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม

วิชาสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักศึกษาปริญญาโทเหินฟ้า สู่ จ.เชียงราย เหนือสุดของประเทศ เพื่อจัดงานสัมมนาให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมในเขตภาคเหนือตอนบน และ จ. เชียงราย ในเรื่อง "กลยุทธ์การบริการและการดำเนินธุรกิจที่พักแรมให้ประสบความสำเร็จ" ณ โรงแรมวังคำ จ.เชียงราย โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 12 รายโดยนักศึกษานำบรรยายพิเศษใน 4 เรื่อง ดังนี้

 • การวิเคราะห์เสียงสะท้อน/ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อที่พักแรมใน จ.เชียงราย
 • การบริหารจัดการคุณภาพการบริการของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม
 • ข้อดี ข้อเสีย ก่อนตัดสินใจเลือกตัวแทนทางการตลาดออนไลน์
 • กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจที่พักแรมใน จ.เชียงราย

การจัดงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้นำการสัมมนา (student speakers) และ เป็นผู้ให้ความรู้และกลยุทธ์การบริการและการตลาดสมัยใหม่แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งยังเป็นโครงการบริการวิชาแก่สังคม ที่ดำเนินการโดยนักศึกษาของหลักสูตร และได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง

หลักสูตร ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว เสริมสร้างการเรียนรู้ประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา Real World Learning (การเรียนรู้โดยลงมือทำจริง)โดยทำโครงงานหรือโจทย์งานจากสถานการณ์จริงของภาคธุรกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและพัฒนาทักษะการทำงาน
ชมคลิป VDO Real World Learning

นักศึกษาปริญญโท จัดงาน special event (exhibition)

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาปริญญโทได้จัดงาน special event ในรูปแบบงาน exhibition (งานแสดงสินค้า) หนึ่งในธุรกิจสำคัญของอุตสาหกรรมกรรม MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) บริเวณใต้อาคาร 7 และ หน้าห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีสายงานกิจกรรมนักศึกษาให้ เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมคณบดีและคณาจารย์ของคณะให้การต้อนรับ

งาน exhibition ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการภายนอก มาร่วมออกร้านเป็นจำนวนมากทั้งธุรกิจสมัยใหม่ เช่น ํุธุรกิจ start up และ ธุรกิจการท่องเที่ยว และเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมเชิงภาคธุรกิจจากการเรียนวิชาการจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (HT 613) โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงจากการลงมือทำเอง (real world learning) โดยเป็น MICE organizer เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้าน MICE ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ หรือ Business Tourism ที่นำเงินตราและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (นักธุรกิจ/ผู้บริหารองค์กร) มาเยือนประเทศไทยจำนวนมากทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของสาขา "Business & Research-based Education" เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เก่งทั้งงานวิชาการและการทำธุรกิจ

การเรียนการสอน ป.โท รูปแบบใหม่ Business & Research-based Education at DPU

นักศึกษา ป.โท ปี 2 ร่วมทำภารกิจ TM Project เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่ เกาะหมาก จ.ตราด

เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรและผู้สอนวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวได้นำนักศึกษา ป โท ปี 2 ลงพื้นที่เกาะหมาก จ.ตราด เพื่อทำโครงการ TM Project โดยมีวัตถุประสงค์การทำกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษานำคุณค่าของตนเอง (value) ซึ่งก็คือความรู้ (knowledge) ที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตรไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคม (social contributions)

การลงพื้นที่ในครั้งนี้นักศึกษาได้ทำรายงานเชิงธุรกิจเพื่อส่งมอบและไปให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการบนเกาะหมาก (เช่น โรงแรม/รีสอร์ท) รวมทั้งทำวิจัยเกี่ยวกับ Slow Tourism/Low Carbon Tourism บนเกาะหมากเพื่อผลิตผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา

โครงการ TM project (Tourism Management Project) เป็นหนึ่งในรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ของหลักสูตร ป โท การจัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา ป โท นำความรู้และศักยภาพของตนเองโดยทำงานเชิงสร้างสรรค์ทั้งในด้านวิชาการและเชิงธุรกิจ เพื่อให้สังคมภายนอกนำผลงานของนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือที่เรียกว่า Business & Research-based Education ซึ่งการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ จะช่วยสร้างศักยภาพและความสามารถให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งสร้างชิ้นงาน/ผลงาน (profile) ให้แก่นักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

เริ่มแล้วโครงการสร้างสรรค์ผลงานและชิ้นงานให้แก่นักศึกษาปี 1 ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างความเข้มแข็งความรู้ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาของหลักสูตร

เก็บตกภาพการระดมความคิดและการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ หรือเรียกว่า "Quick Research" สำหรับนักศึกษา ป.โท การท่องเที่ยว ปี 1 ที่เพิ่งเริ่มเรียน แต่ก็สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

โดยโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ของหลักสูตรในวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกคน (100%) มีผลงานวิจัยติดตัวตั้งแต่ปี 1 เพื่อสร้างศักยภาพทางวิชาการและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น ก็แล้วเสร็จและสามารถนำเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติได้ (National Conference) โดยผลงานนี้ นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานของตนเองต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนจบการศึกษานักศึกษาทุกคนของหลักสูตรจะมีผลงานเชิงวิชาการ (Academic Papers) และผลงานหรือโครงงานเชิงธุรกิจ (Business Projects) รวมทั้งสองผลงานจำนวน 4-5 ชิ้นงาน ที่สามารถระบุในประวัติการเรียน (Resume) รวมถึงผลงานวิทยานิพนธ์ในปีสุดท้ายด้วย เพื่อเป็นผลงานสำคัญของนักศึกษาสำหรับความก้าวหน้าและโอกาสในการทำงานในอนาคต (Future Career/่Job)

Because we are the leading graduate program in Tourism Management in Thailand.

สุดยอดมหาบัณฑิตใหม่แห่งปี 2562
(Super Student of the year 2019)

ขอแสดงความยินดีแก่ อ.อารีย์ บินประทาน นักศึกษาปริญญา ชั้นปี 2 ที่เข้าสอบจบการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ โดยจบการศึกษาด้วยผลการเรียนยอดเยี่ยม GPA 4.00 (A ทุกวิชา) และนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาพลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยผลงานวิทยานพธ์ดังกล่าวยังได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.อารีย์ นอกจากจะจบปริญญาโท การท่องเที่ยว จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แล้ว ยังจบ ปริญญาเอก (Ph.D.) ด้านภาษาอังกฤษ จากประเทศอังกฤษอีกด้วย ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิชาการและผู้จัดการบริษัทเอกชน

ปัจจุบัน หลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มีนักศึกษาของหลักสูตร ที่สำเร็จการศึกษา ป.เอก มาแล้ว จำนวน 5 คน ที่เชื่อมั่นในคุณภาพหลักสูตรและตัดสินใจมาศึกษาต่อปริญญาใบที่ 4 ในหลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นนักวิชาการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ

ดังนั้น หลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำการเรียนการสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ไปเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

รางวัลคุณภาพระดับประเทศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน ประเภทดีเลิศ
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รางวัลคุณภาพระดับประเทศและระดับนานาชาติของคณาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
  รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและรางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร ภาระสกุล
  รางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์
  รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ

ทำเนียบรายชื่อมหาบัณฑิตดีเด่น
สาขาการท่องเที่ยว ป.โท ที่สำเร็จการศึกษา
ด้วยผลการเรียนยอดเยี่ยม ตลอดหลักสูตร GPA 4.00

ทำเนียบศิษย์เก่ามหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท
การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปัจจุบัน หลักสูตรมีมหาบัณฑิตที่ได้สำเร็จการศึกษาออกไปแล้วมากกว่า 100 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่าเหล่านี้ประกอบอาชีพหลากหลายและมีความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพการงาน เช่น เจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ผู้บริหารองค์กร มัคคุเทศก์อาชีพ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัย และชาวต่างชาติ เป็นต้น

การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จะช่วยสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอนาคตให้แก่ผู้เรียน รวมทั้ง อาจนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ หรือการทำธุรกิจของตนเองได้ ดังเช่นรุ่นพี่ๆและศิษย์เก่าของหลักสูตรหลายท่าน เช่น คลิกดูภาพศิษย์เก่า