1. การเปิดรับสมัคร

           วันนี้ - 19 ม.ค. 2567 สมัครได้ที่หลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยว (ป.โท)

           คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาคาร 6 ชั้น 10

            โทรศัพท์ 02-954 7300 ต่อ 609 หรือ 237 วันอังคาร ถึง เสาร์ (9.30 - 16.00 น)

           มือถือ 081 304-2910  ดร.อัศวิน (ผอ.หลักสูตร) ติดต่อได้เลย ตลอดเวลา email: [email protected]

           Line ID: winner352 

2. จุดเด่นหลักสูตร 

- เรียนเพียง 2 เทอม และ สำเร็จการศึกษาในเทอมที่ 3 (ราว 1 ปี 4 เดือน)

- เรียนเพียงวันเสาร์วันเดียว ไม่มีเรียนวันอาทิตย์ 

- เรียนแบบ oniste และ online แบบผสมผสาน 

- คณาจารย์ดูแลใกล้ชิด 

- เน้นการสอน การจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่ 

- การเรียนเชิงประสบการณ์ Real World Learning โดยมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจ สังคม หรือชุมชน 

- เรียนกับคณาจารย์ที่จบปริญญเอกและมีประสบการณ์การทำงานจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

            สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขาวิชา

4. เอกสารการสมัคร

            ค่าสมัคร 500 บาท เอกสารที่ใช้สมัครมีดังนี้

            - รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 2 ใบ

           - สำเนาใบปริญญาบัตรและ transcript อย่างละ 1 ชุด

           - ใบสมัคร (กรอก online จากหน้าเว็ปหลักสูตร)

           - สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5. ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

           ประมาณ 148,200 บาท (ไม่รวมค่าบำรุงภาคเรียน/ค่าสอบวิทยานิพนธ์/อื่นๆ)

6. การสอบคัดเลือก - พิจารณาจากการสัมภาษณ์                   

                      สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว                 

7. เริ่มเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2566  เดือน ม.ค. 2567 แบบผสมผสาน Online & Oniste 

หมายเหตุ

          ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ และเยี่ยมชมห้องเรียน ผู้เรียน และมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา