1. การเปิดรับสมัคร

           เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 มิ.ย. 2566 สมัครได้ที่สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ป.โท)

           คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาคาร 6 ชั้น 10

           หมายเลขโทรศัพท์ 02-954 7300 ต่อ 609 หรือ 237 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (9.30 - 16.00 น)

           มือถือ 081 304-2910  ดร.อัศวิน (ผอ.หลักสูตร) ติดต่อได้เลย ตลอดเวลา email: [email protected]

2. การจบการศึกษา 1 ปี 4 เดือน (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - ลดเวลาเรียนลง และปรับการเรียนให้จบได้เร็วขึ้น เรียนจบเพียง 3 เทอม สำเร็จการศึกษา โดยเรียนเพียง 2 เทอมแรก ส่วนเทอม 3 ไม่ต้องเข้าเรียน เพราะทำวิทยานิพนธ์)

2.1 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 สาขาได้ปรับการเรียนการสอนให้จบได้เร็วขึ้นกว่าสถาบันอื่น โดยใช้เวลาสำเร็จการศึกษาเพียง 1 ปี 4 เดือน  ด้วยการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหม่ การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาเรียนในหลักสูตร

2.2 นักศึกษาทุกคนระหว่างเรียนจะมีผลงานหรือชิ้นงานในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจก่อนจบการศึกษาประมาณ 5-6 ผลงาน ที่สามารถระบุในประวัติการเรียน (resume) เพื่อสร้างศักยภาพ โอกาสการทำงาน และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของนักศึกษาในอนาคต เช่น ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ ผลงานที่ภาคธุรกิจนำไปใช้ประโยชน์ และผลงานสร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น ดูข้อมูลและข่าวผลงานนักศึกษาจาก Facebook หลักสูตร

2.3 สาขาปรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ คือ เน้น Business & Research based Education ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้สร้างผลงานวิจัย และเผยแพร่ไปสู่สังคมวงกว้างในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

2.4 เน้นการสอนแบบประสบการณ์ หรือ Real World Learning โดยมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจ สังคม หรือชุมชน เพื่อให้เกิดทักษะ ประสบการณ์จริง และผลงานเพื่อสังคม

2.5 เสริมการเรียนการสอนด้วยหลายรูปแบบ เช่น การทำโครงงาน การสัมมนา และการเรียน online 

2.6 เรียนกับคณาจารย์ที่จบปริญญเอกและมีประสบการณ์การทำงานจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

            สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขาวิชา

4. เอกสารการสมัคร

            ค่าสมัคร 500 บาท เอกสารที่ใช้สมัครมีดังนี้

            - รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 2 ใบ

           - สำเนาใบปริญญาบัตรและ transcript อย่างละ 1 ชุด

           - ใบสมัคร (กรอก online จากหน้าเว็ปหลักสูตร)

           - สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5. ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

           ประมาณ 148,200 บาท (ไม่รวมค่าบำรุงภาคเรียน/ค่าสอบวิทยานิพนธ์/อื่นๆ)

6. การสอบคัดเลือก - พิจารณาจากการสัมภาษณ์                   

                      สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว                 

7. เริ่มเรียน ปีการศึกษา 2566  เดือน มิย 66 แบบผสมผสาน Online & Oniste 

หมายเหตุ

          ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ และเยี่ยมชมห้องเรียน ผู้เรียน และมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา