การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ สายสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

National Graduate Research Conference in Social Sciences

จัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ 3 สถาบัน ได้แก่
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 30 เมษายน 2567
แบบ Online Conference
ปิดรับบทความ ภายในวันที่ 15เม.ย.67 เท่านั้น
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งของรัฐและเอกชน ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษากันอย่างกว้างขว้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งของสังคมในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยกรอบเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ด้าน ตามที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สังคมวงกว้างเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของสังคม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ไปสู่สังคมวงกว้าง จึงได้มีแนวคิดการจัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ สายสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 (ม.ค.- พ.ค. 67) เพื่อให้ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding)

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงใช้ชื่องานในธีม “บัณฑิตศึกษากับการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน”โดยเปิดรับผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จากหลายสาขาในสายสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ให้สังคมเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์การจัดงานประชุม

 1. 1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไปสู่สังคมวงกว้าง
 2. 2. เพื่อให้ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding)
 3. 3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตในสาขาต่างๆ ในสายสังคมศาสตร์

ผู้เข้าร่วมงานประชุม

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสายสังคมศาสตร์

 

หัวข้อที่เปิดรับผลงาน

 • สายสังคมศาสตร์ทุกสาขา เช่น
 • - บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ การเงินการบัญชี ฯลฯ
 • - การท่องเที่ยว การโรงแรม การบริการ และการบิน
 • - ศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์/การบริหารการศึกษา
 • - รัฐประศาสนศาสตร์/นิติศาสตร์
 • - ศิลปกรรมศาสตร์/นิเทศศาสตร์/เศรษฐศาสตร์
 • - ภาษาศาสตร์
 • - หัวข้ออื่นๆ ในสายสังคมศาสตร์

รูปแบบการประชุม

 1. 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. 2. การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/บทความวิจัย/บทความวิชาการ ในรูปแบบนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ทางออนไลน์ คนละ 10-15 นาที ผ่านโปรแกรม Zoom

 

รางวัล Best Paper Awards

มีการพิจารณารางวัล Best Paper Awards สาขาละ 2 รางวัล เช่น บริหารธุรกิจ การตลาด การท่องเที่ยวและการโรงแรม ฯลฯ

Link หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
https://www.dpu.ac.th/graduate/tm/