ทุนการศึกษา

ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

 • ทุนเรียนดี
  • ทุนเรียนดีไสว- สนั่น
  • ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา
  • ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง
 • ทุนสนับสนุนการศึกษา
  • ทุนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
  • ทุนตัวแทนจังหวัด
  • ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ
 • ทุนเสริมโอกาส
  • ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่
  • ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
 • ทุนความสามารถพิเศษ
  • ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
  • ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
  • ทุนนักกีฬาดีเด่น
  • ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ

กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อขอรับทุน สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ 

คลิกที่นี่

หมายเหตุ
: ทุน ม.พี่ - ร.ร.น้อง/ทุนตัวแทนจังหวัด/ทุนเครือข่ายวิชาชีพ
ติดต่อกลุ่มงานบริหารธุรกิจภายในประเทศ โทรศัพท์ 0-2954-7300-29 ต่อ 595, 651
: ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
ติดต่อฝ่ายสื่อสารการตลาดหมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 538, 560
: ทุนนักกีฬาดีเด่น สมัครได้ตั้งแต่  ทดสอบความสามารถในวันที่  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ติดต่อศูนย์กีฬาหมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ676,206,312
 

นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร หรือ  Download ใบสมัครขอทุนมหาวิทยาลัย (ทุน มธบ.) เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร
(ต้องเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบ รบ. หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา
 • ผลงานการประกวด หรือแข่งขัน (กรณีขอทุนความสามารถพิเศษ)
 • เขียนเรียงความบอกเล่าถึงความเดือดร้อนทางด้านการเงินของนักศึกษาและครอบครัวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 (กรณีขอทุนเสริมโอกาส)

การส่งใบสมัครขอทุนการศึกษา

 • ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์