ปริญญาตรีนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป)

 1. ทุนเรียนดี
 2. ทุนเสริมโอกาส
 3. ทุนความสามารถพิเศษ
 4. ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
 5. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

รายละเอียดการสมัคร และ การสอบชิงทุนการศึกษา

 • ทุนประเภทที่ 1 -3 (ทุน เรียนดี  ,  ทุนเสริมโอกาส , ทุนความสามารถพิเศษ)

คลิกที่นี่เพื่อDownload ใบสมัครขอทุนมหาวิทยาลัย (ทุน มธบ.) พร้อมแนบเอกสาร ยื่นขอสมัครทุน ได้ที่คณะ/วิทยาลัย ที่ นักศึกษาสนใจสมัครขอทุนได้ทุกวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ประมาณเดือน สิงหาคม ของทุกปี

(ทั้งนี้ นศ. อาจสอบถาม คณะ/วิทยาลัยได้โดยตรงเลยค่ะ)

 

    *  ทุนประเภทที่ 4  (ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น)

คลิกที่นี่เพื่อDownload ใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ส่งได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3  ทุกวันทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ประมาณเดือน สิงหาคม ของทุกปี

...........................................................................................................

เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ต้องเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร)

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรนักศึกษา1 ชุด
 • ใบโครงสร้างหลักสูตร1 ชุด
 • รูปถ่าย(สวมชุดนักศึกษา)2 รูป
 • เขียนเรียงความบอกเล่าถึงความเดือดร้อนทางด้านการเงินของนักศึกษาและครอบครัวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 (กรณีขอทุนเสริมโอกาส)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี(สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)

 * กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ครูช่วยศิษย