ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

 

ทุนเรียนดีไสว-สนั่น

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
 3. ระยะเวลาการให้ทุน ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่ วิทยาลัย / คณะ กำหนด
 4. จำนวนคณะละ 1 ทุน

 

 

ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับ ปวส. ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร และเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ
 3. ระยะเวลาการให้ทุน ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี หรือ 2ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่ วิทยาลัย / คณะ กำหนด
 4. จำนวนอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ

 

กำหนดการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 สถานที่
เปิดรับสมัคร - - - ที่ศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี
สอบข้อเขียน - - - สถานที่จะประกาศก่อนวันสอบ 2 วัน
(ประกาศผ่าน Facebook ฝ่ายทุนการศึกษาฯ)
สอบสัมภาษณ์ - - - สถานที่จะประกาศก่อนวันสอบ 2 วัน
(ประกาศผ่าน Facebook ฝ่ายทุนการศึกษาฯ)
ประกาศผล - - - ผ่าน Website มธบ. และ Facebook ฝ่ายทุนฯ
รายงานตัว - - - ที่ศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี
 1. ทุนเสริมโอกาส คุณสมบัติผู้สมัคร
 2. ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียนระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. จำนวนเงินทุนที่ได้รับ และ ระยะเวลาการให้ทุน เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ
 1. ทุนความสามารถพิเศษ คุณสมบัติผู้สมัคร
 2. ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียนระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการหรือด้านอื่น ๆ โดยมีหลักฐานแสดงผลงาน
 4. จำนวนเงินทุนที่ได้รบ และ ระยะเวลาการให้ทุน เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ
กำหนดการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 สถานที่
เปิดรับสมัคร - - ศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี
ประกาศผล - - ผ่านเ Website มธบ. และ Facebook ฝ่ายทุนฯ
รายงานตัว - - ศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี

กำหนดการสอบคัดเลือก (สถานที่สอบจะแจ้งในบัตรสอบของนักศึกษาที่จะได้รับในวันสมัคร)

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 4 ทุน
(หลักสูตรละ 1)
100% 4 ปี 3.20 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 9 ทุน
(สาขาละ 1 )
100% 4 ปี 3.20
3. ทุนเสริมโอกาส
    - CIBA Bright Future

2 ทุน

10% - 50%

4 ปี

2.50
สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
    - CIBA Smart

10 ทุน

10% - 50%

4 ปี

3.20
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
    - CIBA Leader
    - CIBA Idol

5 ทุน
4 ทุน

10% - 50%
10% - 50%

4 ปี
4 ปี

2.50
2.50

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
6. ทุนกิจกรรมและกีฬา
    - CIBA Sport
    - CIBA Startup

2 ทุน
4 ทุน

10% - 50%
10% - 50%

4 ปี
4 ปี

2.50
2.50

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 5 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส 2-4 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 2-4 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 3 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส สาขาละ 2 ทุน 25% 4 ปี 2.00
4. ทุนทายาทผู้ประกอบการ สาขาละ 3 ทุน 50% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์
5. ทุน Startup สาขา HB 2 ทุน 50,000 บาท ให้ครั้งเดียว 2.00
6. Early Bird Discount สาขาละ 10 ทุน 25% 4 ปี 2.00 ส่วนลดผู้สมัคร 10 คนแรก
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 2 ทุน
(สาขาละ 1 ทุน)
100%
(ทุนละ 50%)
4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส
    - หลักสููตร AB
    - หลักสููตร FO

6 ทุน
6 ทุน

45%
30%

4 ปี
4 ปี

2.50
2.50

25,000 /ปี
25,000 /ปี
4. ทุนลูกหลานข้าราชการ
    - หลักสููตร AB
    - หลักสููตร FO

4 ทุน
4 ทุน

35%
25%

1 ปี
1 ปี

2.00
2.00

5,000 /ปี
5,000 /ปี
5. ทุนสายสัมพันธ์พี่น้องการบิน
    - หลักสููตร AB
    - หลักสููตร FO

4 ทุน
4 ทุน

10%
5%

1 ปี
1 ปี

2.00
2.00

5,000 /ปี
5,000 /ปี
6. ทุนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการบิน
    - หลักสููตร AB
    - หลักสููตร FO

1 ทุน
1 ทุน

15%
10%

1 ปี
1 ปี

2.00
2.00

10,000 /ปี
10,000 /ปี
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 2 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส 1 ทุน 25% - 100% 1 ปี 2.00
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
    - ANT Creative Stars

2 ทุน

50% - 100%

4 ปี

2.00
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
    - ANT Proud

2 ทุน

50% - 100%

1 ภาค

2.00

สอบสัมภาษณ์
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 1 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส (ค่าหน่วยกิต+ค่าบำรง) 1 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.50 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษ (เฉพาะค่าหน่วยกิต) 1 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.50 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 4 ทุน
(สาขาละ 1 ทุน)
100% 4 ปี 3.00
3. ทุนสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50  
4. ทุนสาขาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50  
5. ทุนสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50  
6. ทุนสาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50  
7. ทุนคณะนิเทศศาสตร์ 2 ทุน 100% 1 ปี 2.50  
8. ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ 2 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.00  
คณะศิลปศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 4 ทุน 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนภาษาดี 4.0 6 ทุน 50%
(ทุนละ 20,000 บาท
เฉพาะภาคการศึกษา
ที่ 2)
1 ปี
(1 ภาคการศึกษา)
3.00 พิจารณาในภาคการศึกษาที่ 2
จากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
4. ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ 80 ทุน ทุนละ 5,000 บาท     ส่วนลด 5,000 บาท สำหรับนักเรียนที่
สมัครและมอบตัว 80 คนแรก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 2 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส 2 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 1 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ 2 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.00
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 4 ทุน
(สาขาละ 1 ทุน)
100% 4 ปี 3.00
3. ทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รอพิจารณา 100% 1 ปี 2.00  
4. ทุนเสริมโอกาส 2 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
5. ทุนเสริมโอกาสข้าราชการฯ 1 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.00
6. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
- Enlish for PA
- ทุนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รอพิจาณา
1 ทุน
1ทุน
50% - 100%
ค่าหน่วยกิต
ค่าหน่วยกิต
4 ปี
1 ภาค
1 ภาค
2.00
2.00
2.00
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
TOEIC 550
แข่งขันวิชาการระดับประเทศ
7. ทุนมีงานได้เรียน 1 ทุน ค่าหน่วยกิต 1 ปี 2.00 ปีต่อปี
8. ทุนส่วนลดพิเศศนักเรียนเข้าใหม่ รอพิจารณา รอพิจารณา 4 ปี 2.00  
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 3 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส 3 ทุน 50% 4 ปี 2.25 สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 1 ทุน 50%
(เฉพราะค่าหน่วยกิต)
4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ 1 ทุน 50%
(เฉพราะค่าหน่วยกิต)
4 ปี 2.50 สอบสัมภาษณ์
กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนประจำปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

ลำดับที่
ชนิดกีฬา
วันที่
เช้า
บ่าย
สถานที่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
1
ฟุตบอล ชาย/หญิง
3 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ประสาน เงาศรี
081-136-7529
2
เปตอง
3 มี.ค.61
9.00 น.
 
นายสุวัชชัย เขียวหวาน
083-610-6074
3
ฟุตซอล ชาย
3 มี.ค.61
 
13.00 - 16.00 น.
อ.สนธยา แช่ม
086-106-5115
4
บาสเกตบอลชาย/หญิง
3 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
 
5
วอลเลย์บอลชาย/หญิง
3 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
 
นายสุบรรณ ผัวะทอง
084-014-0256
6
ยูโด
3 มี.ค.61
9.00 น.
 
อ.อติชาต ตันเจริญ
089-920-8299
7
เทควันโด
3 มี.ค.61
9.00 น.
 
8
คาราเต้ - โด
3 มี.ค.61
9.00 น.
  นายสุวัชชัย เขียวหวาน
083-610-6074
9
ดาบไทย
3 มี.ค.61
9.00 น.
  อ.สนธยา แช่ม
086-106-5115
10
หมากกระดาน
3 มี.ค.61
9.00 น.
 
11
ว่ายน้ำ
3 มี.ค.61
9.00 น.
 
กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

ลำดับที่
ชนิดกีฬา
วันที่
เช้า
บ่าย
สถานที่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
1
ฟุตบอล ชาย/หญิง
10 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ประสาน เงาศรี
081-136-7529
2
เปตอง
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
นายสุวัชชัย เขียวหวาน
083-610-6074
3
ฟุตซอล ชาย
10 มี.ค.61
 
13.00 - 16.00 น.
อ.สนธยา แช่ม
086-106-5115
4
บาสเกตบอลชาย/หญิง
10 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
 
5
วอลเลย์บอลชาย/หญิง
10 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
 
นายสุบรรณ ผัวะทอง
084-014-0256
6
ยูโด
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
อ.อติชาต ตันเจริญ
089-920-8299
7
เทควันโด
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
8
คาราเต้ - โด
10 มี.ค.61
9.00 น.
  นายสุวัชชัย เขียวหวาน
083-610-6074
9
ดาบไทย
10 มี.ค.61
9.00 น.
  อ.สนธยา แช่ม
086-106-5115
10
หมากกระดาน
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
11
ว่ายน้ำ
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
หมายเหตุ : กีฬาประเภทบุคคลชนิดอื่นๆ พิจารณาจากเอกสาร และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
 
หลักฐานในการสมัคร 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบรับรองการศึกษา
 5. สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา
 6. กรณี ทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมนั้นๆ 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561