ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

ทุนการศึกษา

ทุนเรียนดีไสว-สนั่นและทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

 • คุณสมบัติผู้สมัคร ตามรายละเอียดของแต่ละวิทยาลัย / คณะ
 • จำนวนเงินทุนเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ
 • ระยะเวลาการให้ทุนเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ กำหนด
 • จำนวนทุนอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ
วิทยาลัย / คณะ ที่เปิดรับสมัคร
 1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
 2. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(CITE)
 3. วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
 4. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
 5. วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
 6. คณะศิลปศาสตร์
 7. คณะนิเทศศาสตร์ (เฉพาะสาขา)
  • สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
  • การสื่อการการตลาดดิจิทัล
  • การสื่อสารการแสดงดิจิทัล
 8. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 9. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 10. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ทุนประเภทเสริมโอกาส และความสามารถพิเศษ

วิทยาลัย / คณะ ที่เปิดรับสมัคร

 1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)                 
 2. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)     
 3. วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)                                       
 4. คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์                                               
 5. คณะนิเทศศาสตร์                                                               
 6. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                         
 7. คณะรัฐประศาสนศาสตร์                                                     
 8. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                         

กำหนดการรับสมัครทุน มธบ. ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครทุนเรียนดี (เข้าใหม่)

กำหนดการรับสมัครทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่
ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ

กำหนดการรับสมัครทุน มธบ. ปีการศึกษา 2562

กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ ชนิดกีฬา วันที่ เช้า บ่าย สถานที่ ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
1 ฟุตบอล ชาย 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ประสาน เงาศรี 081-136-7529
2
ฟุตซอล ชาย 2 ก.พ.62 9.00 -12.00 น. 13.00 - 16.00 น. อ.สนธยา แช่ม 086-106-5115
3 บาสเกตบอลชาย/หญิง 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
4 วอลเลย์บอลชาย/หญิง 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. นายสุบรรณ ผัวะทอง 084-014-0256
5 ยูโด 2 ก.พ.62 9.00 น.   อ.อติชาต ตันเจริญ 089-920-8299
6 เทควันโด 2 ก.พ.62 9.00 น.  
7 คาราเต้ - โด 2 ก.พ.62 9.00 น.   นายสุวัชชัย เขียวหวาน 083-610-6074
8 ดาบไทย 2 ก.พ.62 9.00 น.  
9 หมากกระดาน 2 ก.พ.62 9.00 น.  
10 ว่ายน้ำ 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น.  
หมายเหตุ : กีฬาประเภทบุคคลชนิดอื่นๆ พิจารณาจากเอกสาร และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
 
หลักฐานในการสมัคร 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบรับรองการศึกษา
 5. สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา
 6. กรณี ทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมนั้นๆ 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2562

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-9547300 ต่อ 676, 312