ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

ทุนสำนักกิจการนักศึกษาและทุนสายงานสื่อสารแบรนด์

ทุนเรียนดีไสว-สนั่นและทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

  • คุณสมบัติผู้สมัคร ตามรายละเอียดของแต่ละวิทยาลัย / คณะ
  • จำนวนเงินทุนเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ
  • ระยะเวลาการให้ทุนเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ กำหนด
  • จำนวนทุนอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ
กำหนดการรับสมัครสอบทุนเรียนดีไสว-สนั่นและทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา รอบ 2

สมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤษภาคม 2561 ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สอบข้อเขียน  วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
ประกาศผล  วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ เปิดรับสมัครทุนเฉพาะสาขาวิชาดังรายละเอียดในตาราง

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข เกรดที่จบ หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี
1 ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2 ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 12 ทุน (สาขาละ 1) 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3 ทุนเสริมโอกาส - CIBA Bright Future 2 ทุน  10-50% 4 ปี 2.50 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
4 ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ           - CIBA Smart 10 ทุน  10-50% 4 ปี 3.00 สอบสัมภาษณ์
5 ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ          
      - CIBA Leader 5 ทุน  10-50% 4 ปี 2.50 สอบสัมภาษณ์
      - CIBA Idol 4 ทุน  10-50% 4 ปี 2.50 สอบสัมภาษณ์
6 ทุนกิจกรรมและกีฬา          
      - CIBA Sport 2 ทุน  10-50% 4 ปี 2.50 สอบสัมภาษณ์
      - CIBA Startup 4 ทุน  10-50% 4 ปี 2.50 สอบสัมภาษณ์

 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1 ทุนเรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 10 50 – 100%   3.00  
2 ทุนสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม 6 50 – 100%   2.00  
3 ทุนความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 6 25 - 100%   2.00  
4 ทุนเสริมโอกาส 4 25 - 100%   2.00  

 

 

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1 ทุนไสว-สนั่น  1 ทุน 100%   3.00  
2 ทุนพระสิทธิธาดา 2 ทุน 100%   3.00  
3 ทุน ANT Creative Star 5 ทุน 100%   -  

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
%ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1 ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น  1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2 ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา  2 ทุน 50% 4 ปี  3.00  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3 ทุนครอบครัวคนการบิน 2 ทุน AB (35%)
FO (25%)
4 ปี  2.00  มีบิดา หรือ มารดา ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน,
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 25,000/ ปี
4
ทุนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านการบิน
 1 ทุน 15%-10% 4ปี 2.00 กำลังทำงานในอุตสาหกรรมการบิน ,สอบสัมภาษณ์ 25,000 /ปี
5 ทุนความสามารถพิเศษ  
1 ทุน

30% - 45%

4ปี
2.00
5,000 / ปี สอบสัมภาษณ์

 

นิเทศศาสตร์

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1 ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2 ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 4 ทุน (สาขาละ 1 ทุน) 100% 4 ปี 3.00
3 ทุนสาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์  1 ทุน 50% 4 ปี 2.50
4 ทุนสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50
5 ทุนสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50
6 ทุนสาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50
7 ทุนคณะนิเทศศาสตร์ 5 ทุน 100% 1 ปี 2.50
8 ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์  2 ทุน 50-100% 4 ปี 2.00
9 ทุนเสริมโอกาส คณะนิเทศศาสตร์ 4 ทุน 50% 4 ปี 2.00 คณะเป็นผู้พิจารณา

 

นิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
%ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1 ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น  1 ทุน - - 3.00  ทำกิจกรรมของคณะตามที่ได้รับมอบหมาย
2 ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา  1 ทุน - -  3.00  ทำกิจกรรมของคณะตามที่ได้รับมอบหมาย
3 ทุนความสามารถพิเศษ
(เฉพาะค่าหน่วยกิต)
2 ทุน - - 2.00 ทำกิจกรรมของคณะตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ทุนเสริมโอกาส
(เฉพาะค่าหน่วยกิต)
 
2 ทุน - - 2.00 ทำกิจกรรมของคณะตามที่ได้รับมอบหมาย
5 ทุนชาวนิติ DPU 5 ทุน - - 2.00 ทำกิจกรรมของคณะตามที่ได้รับมอบหมาย
ต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคอย่างน้อย 50%
 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1 ทุนเรียนดี ไสว-สนั่น 1 ทุน 100%   3.00 (ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคละ 1 ทุน)
2 ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 4 ทุน 50%   3.00 (ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคละ 2 ทุน)
3 ทุนดร.ไสว  2 ทุน 100%   3.00  
4 ทุนเสริมโอกาส 8 ทุน 25%   2.00 (ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคละ 4 ทุน)

 

ศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข เกรดที่จบ หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี
1 ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.0 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2 ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 3ทุน (หลักสูตรละ 1 ทุน) 50% - 100% 4 ปี 3.0  
3 ทุนเสริมโอกาส 2 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.0 สอบสัมภาษณ์
4 ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 2 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.0 สอบสัมภาษณ์
5 ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ 2 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.0  

 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข เกรดที่จบ หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี
1 ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 ตามหลักสูตร 4 ปีและเงื่อนไขการให้ทุน
2 ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 2 ทุน 100% 4 ปี 3.00 ตามหลักสูตร 4 ปีและเงื่อนไขการให้ทุน
3 ทุนเสริมโอกาส 1-2 ทุน - - 2.25 ตามหลักสูตร 4 ปี, เทียบ-โอน และเงื่อนไขการให้ทุน
4 ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 1 ทุน - - 3.00 ตามหลักสูตร 4 ปี, เทียบ-โอน และเงื่อนไขการให้ทุน
5 ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ 1 ทุน - - 2.50 ตามหลักสูตร 4 ปี, เทียบ-โอน และเงื่อนไขการให้ทุน

 

ศิลปศาสตร์

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข เกรดที่จบ หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี
1 ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน  100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2 ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 1 ทุน  100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3 ทุนภาษาดี 4.0 4 ทุน  25% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 

 
กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนประจำปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

ลำดับที่
ชนิดกีฬา
วันที่
เช้า
บ่าย
สถานที่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
1
ฟุตบอล ชาย/หญิง
3 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ประสาน เงาศรี
081-136-7529
2
เปตอง
3 มี.ค.61
9.00 น.
 
นายสุวัชชัย เขียวหวาน
083-610-6074
3
ฟุตซอล ชาย
3 มี.ค.61
 
13.00 - 16.00 น.
อ.สนธยา แช่ม
086-106-5115
4
บาสเกตบอลชาย/หญิง
3 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
 
5
วอลเลย์บอลชาย/หญิง
3 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
 
นายสุบรรณ ผัวะทอง
084-014-0256
6
ยูโด
3 มี.ค.61
9.00 น.
 
อ.อติชาต ตันเจริญ
089-920-8299
7
เทควันโด
3 มี.ค.61
9.00 น.
 
8
คาราเต้ - โด
3 มี.ค.61
9.00 น.
  นายสุวัชชัย เขียวหวาน
083-610-6074
9
ดาบไทย
3 มี.ค.61
9.00 น.
  อ.สนธยา แช่ม
086-106-5115
10
หมากกระดาน
3 มี.ค.61
9.00 น.
 
11
ว่ายน้ำ
3 มี.ค.61
9.00 น.
 
กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

ลำดับที่
ชนิดกีฬา
วันที่
เช้า
บ่าย
สถานที่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
1
ฟุตบอล ชาย/หญิง
10 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ประสาน เงาศรี
081-136-7529
2
เปตอง
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
นายสุวัชชัย เขียวหวาน
083-610-6074
3
ฟุตซอล ชาย
10 มี.ค.61
 
13.00 - 16.00 น.
อ.สนธยา แช่ม
086-106-5115
4
บาสเกตบอลชาย/หญิง
10 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
 
5
วอลเลย์บอลชาย/หญิง
10 มี.ค.61
9.00 - 12.00 น.
 
นายสุบรรณ ผัวะทอง
084-014-0256
6
ยูโด
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
อ.อติชาต ตันเจริญ
089-920-8299
7
เทควันโด
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
8
คาราเต้ - โด
10 มี.ค.61
9.00 น.
  นายสุวัชชัย เขียวหวาน
083-610-6074
9
ดาบไทย
10 มี.ค.61
9.00 น.
  อ.สนธยา แช่ม
086-106-5115
10
หมากกระดาน
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
11
ว่ายน้ำ
10 มี.ค.61
9.00 น.
 
หมายเหตุ : กีฬาประเภทบุคคลชนิดอื่นๆ พิจารณาจากเอกสาร และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
 
หลักฐานในการสมัคร 
  1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. ใบรับรองการศึกษา
  5. สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา
  6. กรณี ทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมนั้นๆ