ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

ทุนเรียนดีไสว-สนั่นและทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

 • คุณสมบัติผู้สมัคร ตามรายละเอียดของแต่ละวิทยาลัย / คณะ
 • จำนวนเงินทุนเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ
 • ระยะเวลาการให้ทุนเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ กำหนด
 • จำนวนทุนอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ
วิทยาลัย / คณะ ที่เปิดรับสมัคร
 1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
 2. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(CITE)
 3. วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
 4. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
 5. คณะศิลปศาสตร์
 6. คณะนิเทศศาสตร์ (เฉพาะสาขา)
  • สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
  • การสื่อการการตลาดดิจิทัล
  • การสื่อสารการแสดงดิจิทัล
 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 8. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 9. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ทุนประเภทเสริมโอกาส และความสามารถพิเศษ

วิทยาลัย / คณะ ที่เปิดรับสมัคร

 1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)                 
 2. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)     
 3. วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)                                       
 4. คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์                                               
 5. คณะนิเทศศาสตร์                                                               
 6. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                         
 7. คณะรัฐประศาสนศาสตร์                                                     
 8. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                         
 
กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่
ชนิดกีฬา
วันที่
เช้า
บ่าย
สถานที่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
1 ฟุตบอล ชาย 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ประสาน เงาศรี 081-136-7529
2
ฟุตซอล ชาย 2 ก.พ.62 9.00 -12.00 น. 13.00 - 16.00 น. อ.สนธยา แช่ม 086-106-5115
3 บาสเกตบอลชาย/หญิง 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
4 วอลเลย์บอลชาย/หญิง 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. นายสุบรรณ ผัวะทอง 084-014-0256
5 ยูโด 2 ก.พ.62 9.00 น.   อ.อติชาต ตันเจริญ 089-920-8299
6 เทควันโด 2 ก.พ.62 9.00 น.  
7 คาราเต้ - โด 2 ก.พ.62 9.00 น.   นายสุวัชชัย เขียวหวาน 083-610-6074
8 ดาบไทย 2 ก.พ.62 9.00 น.  
9 หมากกระดาน 2 ก.พ.62 9.00 น.  
10 ว่ายน้ำ 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น.  
หมายเหตุ : กีฬาประเภทบุคคลชนิดอื่นๆ พิจารณาจากเอกสาร และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
 
หลักฐานในการสมัคร 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบรับรองการศึกษา
 5. สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา
 6. กรณี ทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมนั้นๆ 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2562

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-9547300 ต่อ 676, 312