หน้าหลักการตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารกองทุนฯ

ตรวจสอบผลการยื่นเอกสารขอกู้ฯ 63

นักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ ทุกชั้นปี (ยกเว้น รหัส 63)

ที่ส่งเอกสารสำหรับการยืนยันการขอกู้ ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการตรวจสอบเอกสารที่ยื่นไว้จากปุ่มลิงก์ด้านล่าง

หากเอกสารชุดใดที่ยังไม่ถูกต้องหรือจัดส่งไม่ครบถ้วน

ขอให้ดำเนินการตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสิทธิ์การขอกู้ในปีการศึกษา 2563 นี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันหมายเหตุ : เนื่องจากการแสดงข้อมูลจัดทำในรูปแบบตารางและมีรายละเอียดของข้อมูลค่อนข้างมาก

ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล จึงขอแนะนำให้นักศึกษาเปิดการใช้งานผ่าน PC