หน้าหลักการตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารกองทุนฯ

ตรวจสอบผลส่งคำขอกู้ยืม

กองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ รายใหม่ (แรกเข้า) เลื่่อนชั้นปีไม่เคยกู้ , ย้ายคณะ/สาขา

ที่ส่งเอกสารคำขอกู้ยืม ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการตรวจสอบเอกสารที่ยื่นไว้

จากปุ่มลิงก์ด้านล่าง

คลิก

หากเอกสารชุดใดที่ยังไม่ถูกต้องหรือจัดส่งไม่ครบถ้วน

ขอให้ดำเนินการตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสิทธิ์การขอกู้ยืม 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : เนื่องจากการแสดงข้อมูลจัดทำในรูปแบบตารางและมีรายละเอียดของข้อมูลค่อนข้างมาก

ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล จึงขอแนะนำให้นักศึกษาเปิดการใช้งานผ่าน PC