นักศึกษาเข้าใหม่

                   

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เพื่อขอรหัสผ่าน กยศ.

 

  การ Reset รหัสผ่าน

 

 

 

  ขั้นตอนการยื่นกู้ กยศ.

 

 

 

  

 

 

 

 

   
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกู้
 
หลักสูตรที่สามารถกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมได้
สาขาวิชา ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา