นักศึกษาปัจจุบัน

 นักศึกษาปัจจุบันเลื่อนชั้นปี ที่ประสงค์จะกู้ กยศ.(กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) 

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรวงเงิน “ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ .) ” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 จนถึงปัจจุบัน
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ “ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมสามารถดำเนินการได้ถูกต้อง

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือ อะไร ?

     คือกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยใช้ระบบ e-studentloan (www.studentloan.or.th)

                  เอกสารที่ต้องใช้

         ตรวจสอบได้จาก To Do List

   

                 ผู้รับรองรายได้                   การชำระหนี้