ผู้รับรองรายได้

ผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ คือใคร ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่นักศึกษากู้หรือไม่ ?

       ผู้รับรองรายได้ คือ คนที่รับรองว่าอาชีพและรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นจริงตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม  ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่นักศึกษากู้ และไม่มีชื่อปรากฎในสัญญาเงินกู้แต่อย่างใด

ผู้ที่มีสิทธิ์รับรองรายได้ของครอบครัว คือใคร ได้บ้าง ?

1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ(ได้ทุกระดับชั้น)
"เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า
(1)   ข้าราชการการเมือง
(2)   ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(3)   ข้าราชการครู
(4)   ข้าราชการตำรวจ
(5)   ข้าราชการทหาร
(6)   ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
(7)   ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
(8)   ข้าราชการฝ่ายอัยการ
(9)   ข้าราชการพลเรือน
(10) ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(11) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(12) สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(13) ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(14) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(15) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชน
(16) ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้
2) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
"เจ้า หน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากตำแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ
3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร