เอกสารที่ต้องใช้ของผู้กู้ กยศ. ต่อเนื่อง นักศึกษาปัจจุบัน

นักศึกษาเก่า กู้ต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถทำเรื่องกู้ต่อได้ ต้องมี เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไม่ต่ำกว่า 1.50 

(ถ้าเกรดเฉลี่ย ต่ำกว่า 1.50 ต้องยื่นใบคำร้อง แจ้งต่อคณะ แล้วนำส่งฝ่ายทุนการศึกษา เพื่อทำเรื่่องขอยื่นกู้ฯ ต่อไป)

เอกสารที่ต้องเตรียม  มีทั้งเอกสารของนักศึกษาผู้กู้  , บิดา  มารดา หรือ ผู้ปกครอง , ผู้รับรองรายได้  ได้แก่
1 เอกสารของนักศึกษาผู้กู้ (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูป ชุดนักศึกษา แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ )
 • คำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน www.studentloan.or.th (ส่งภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
 • แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. 101  (หมายเหตุ แบบคำขอกู้ยืมเงิน นี้ ทั้ง กรอ. และ กยศ. ใช้ เหมือนกัน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 • ใบแสดงผลการเรียนของ มธบ. หรือ โครงสร้างหลักสูตร (ผลการเรียนรวม หรือ ผลการเรียนทั้งปีการศึกษาก่อนจะกู้ 1.50 ขึ้นไป)
 • ข้อมูลการโอนเงิน <<คลิ๊กดูตัวอย่าง ,  คลิ๊ก link นี้ เข้าระบบ จากนั้นเลือก ตรวจสอบยอดหนี้ ดู วิธี Print 
 • หนังสือรับรองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำกิจกรรม อย่างน้อย 36 ชั่วโมง
 • ใบแจ้งความจำนงลงรายวิชา (สำหรับนักศึกษาเก่ากู้ต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ กู้ไม่ครบครั้ง หรือ นักศึกษาที่ต้องกู้เกินหลักสูตร )

2 เอกสารของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
 • สำเนาใบมรณะบัตร << คลิ๊กดูตัวอย่าง (กรณีถึงแก่กรรม)
 • สำเนาใบสุทธิสงฆ์  << คลิ๊กดูตัวอย่าง (กรณีบวชเป็นพระ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ << คลิ๊กดูตัวอย่าง (กรณีไม่สามารถทำงานได้เพราะพิการ) 
 • ใบรับรองแพทย์ (กรณี ป่วยไม่สามารถทำงานได้ หรือไม่สามารถขีดเขียนลายมือตนเอง ลงในเอกสารได้)
 • สำเนาใบหย่า << คลิ๊กดูตัวอย่าง (กรณีชื่อผู้ปกครองไม่ตรงกับใบหย่าต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อด้วย)
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากสถานที่ทำงาน << คลิ๊กดูตัวอย่าง , กรณีบิดามารดาเป็น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือทำงาน บริษัท และ มีสลิปเงินเดือนทั้ง 2 คน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันส่งเอกสาร หากเป็นสำเนาเจ้าของเอกสารต้องเซ็นรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง)
 • รูปถ่าย + แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัย ของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

3 เอกสารของผู้รับรองรายได้ (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)