ต้องชำระเท่าไร

ตรวจสอบได้จากใบแจ้งการชำระเงินในแต่ละภาคเรียนเมื่อทำเรื่องกู้ผ่านไปแล้ว 1 เดือน