ต้องมีตราประทับจากหน่วยงานที่ไปทำกิจกรรมจิตอาสาหรือไม่

มีหรือไม่มีก็ได้ พิจารณาจากลายเซ็นผู้รับรองเป็นหลักฐาน