ต้องส่งรูปถ่ายที่ไปทำกิจกรรมจิตอาสาหรือไม่

พิจารณาจากลายเซ็นผู้รับรองเป็นหลักฐาน

สำหรับนักศึกษาเก่า ในช่องผู้รับรองช่องสุดท้ายอาจารย์ผู้เป็นกรรมการต้องเซ็นรับรอง บางคณะ/บางวิทยาลัยอาจจะขอดูรูปเพื่อจะเซ็นรับรองให้