จิตอาสาคืออะไร/มีอะไรบ้าง

คือ จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

ได้แก่ บริจาคเลือด/ทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุง สถานที่สาธารณะต่างๆเช่นวัด,โรงเรียน,หมู่บ้านในชนบท/อาสากู้ภัย/บริจาคสิ่งของและจัดกิจกรรมตามมูลนิธิต่างฯลฯ