ต้องส่งกี่ครั้ง/กี่ชั่วโมง

นักศึกษาเข้าศึกษาใหม่ทั้งที่เคยกู้และไม่เคยกู้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำ 1 กิจกรรม ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงในการทำ

 

นักศึกษาเก่าเคยกู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ส่งปีละ 1 ครั้ง ปีละไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง